Foto: Colourbox

Ændrede gebyrsatser for godkendelse af pesticider

Den nye bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse indeholder flere gebyrtyper samt ændrede gebyrsatser for pesticid- og biocidgodkendelser gældende pr. 1. januar 2017

Miljøstyrelsen har offentliggjort en ny udgave af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, med nye gebyrsatser for behandling af ansøgninger om henholdsvis biocidholdige produkter (bilag 4) og plantebeskyttelsesmidler (bilag 5) samt for behandlingen af ansøgninger om godkendelse af aktivstoffer. Det skriver Miljø og Fødevareministeriet i et nyhedsbrev af den 15. december 2016.

Derudover er der en præcisering indsat i bekendtgørelsens § 44 om betaling af den årlige produktafgift efter kemikalielovens § 36.

Miljøstyrelsen har gennemgået de eksisterende gebyrer og holdt dem sammen med det tidsforbrug, styrelsen har registreret for de forskellige sagstyper. Dette har medført en justering, og bekendtgørelsen har været i høring i november 2016.

Da der samtidig er efterspørgsel i erhvervet efter flere typer af godkendelser, er der også sket en tilpasning af ansøgningsmulighederne. Tilpasningen indebærer, at flere gebyrtyper (grundgebyr samt tillægsgebyr) differentieres fra brede og relativt dyre kategorier til mere specifikke og dermed billigere kategorier. Der oprettes også enkelte nye tillægsgebyrer for fx vurdering af hjælpestoffer og gensidig anerkendelse med nationale addenda.

Den nye gebyrstruktur betyder meromkostninger for gartnerierhvervet på ca. 75.000-100.000 kr årligt. Dansk Gartneri finder det problematisk, at gebyr for godkendelser stiger eftersom det har betydning for hvilke og hvor mange pesticider, der kan godkendes til gartneri. I Sverige er der taget en politisk beslutning omkring et fast lavere gebyr for godkendelse til mindre afgrøder, altså gartneri. Dansk Gartneri arbejder på en lignende model for godkendelses gebyr.

De nye gebyrer træder i kraft fra den 1. januar 2017, og de gælder herefter i 2017. Derefter reguleres de årligt på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet.

Lovgivning
Pesticider