Bekæmpelsesmiddelstatistik viser rekordlavt pesticidforbrug

Målsætningen for solgte mængder pesticider i Pesticidstrategi 2017-2021 er fortsat opfyldt. Samtidig viser Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2018, at forrige års tørke førte til et markant lavere forbrug af pesticider i landbruget end i tidligere år.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken udgives årligt og er dels baseret på salgstal for biocider og pesticider, som kemikalieproducenterne har indberettet for kalenderåret 2018, dels på det forbrug af pesticider, som jordbrugerne har indberettet for dyrkningsperioden fra den 1. august 2017 til den 31. juli 2018.

I statistikken opgøres pesticidbelastningsindikatoren (PBI), der viser udviklingen i miljø- og sundhedsbelastningen fra de pesticider, som de danske jordbrugere køber til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere i deres afgrøder.

Tallene beregnes med udgangspunkt i den del af landbrugsarealet, der aktivt anvendes til planteavl, dvs. omdriftsarealet. Omdriftsarealet defineres her som det samlede dyrkede landbrugsareal minus vedvarende græsarealer, braklagte arealer og arealer med frugt, bær, skovbrug, prydplanter og øvrigt gartneri.

Målsætningen i Pesticidstrategi 2017-2021 er, at PBI baseret på salgstal maksimalt må være på 1,96. Siden 2011 er PBI faldet med 48 procent og er i 2018 på 1,69. Målsætningen er dermed fortsat opfyldt. Belastningen fra salg af pesticider til landbruget er uændret i forhold til 2017, selvom lagre fra hamstringen i forbindelse med implementeringen af den differentierede pesticidafgift i 2013 efterhånden forventes at være opbrugt.

PBI er også beregnet på baggrund af jordbrugernes indberettede forbrug af pesticider, hvilket giver en PBI for dyrkningsåret 2017/2018 på 1,35. Dette er 37 procent lavere end året før og den laveste PBI i hele perioden, hvor jordbrugerne har indberettet deres pesticidforbrug. Den lave belastning skal ses som en konsekvens af tørken i 2018. Tørken betød i særlig grad, at der i de fleste afgrøder generelt var få angreb af plantesygdomme, hvilket reducerede jordbrugernes anvendelse af svampemidler.

Publikationer
Pesticider
Plantesundhed
Miljø