Biodiversitet: Fra nåletræsplantager til løvskov

Miljøminister Lea Wermelin vil omdanne ensartede nåletræsplantager til mere varierede løvskove. Hensigten er, at skovene skal gøres mere varierede og mere robuste over for klimaforandringer. Produktionen af bæredygtigt træ skal samtidig sikres.

Projektet LIFE Forest Fit For Future (FORFIT) skal omdanne nåletræsplantager til varieret skov i cirka 80 danske og tyske skove. Størstedelen af skovene er danske statsskove, som udgør cirka 20 procent af det samlede danske skovareal.

Den type nåleskov, der skal omlægges, har vist sig at være sårbar over for de storme og insektangreb, som der synes at blive flere af som følge af klimaforandringerne. Samtidig rummer de ikke så mange levesteder for sjældne dyr og planter.

Omlægningen til mere varieret skov vil ske omkring 3.800 hektar statsskov og 400 hektar privat skov. På statens arealer lægges der især vægt på at introducere flere hjemmehørende løvtræarter, som på sigt skal kunne forynge sig selv.

Det otteårige projekt skal understøtte Naturstyrelsens arbejde med naturnær skovdrift, som blev indført i statens skove i 2005 for at sikre skovene mod negative effekter af klimaforandringer og øge hensynet til biodiversitet og friluftsliv.

Projektet har et samlet budget på næsten 100 mio. kr., hvoraf EU's LIFE-program bidrager med 54 mio. kr. Ud over Naturstyrelsen deltager yderligere 21 partnere i projektet. Det drejer sig om 14 private danske skovejere, det slesvig-holstenske statsskovbrug, private skovbrugsrådgivere samt Københavns Universitet, Miljøstyrelsen og Dansk Skovforening.

De danske skovplanteskoler producerer størstedelen af de planter, som anvendes i de danske skove. Planterne skal være egnede til de danske vækstforhold, for at kulturerne skal kunne lykkes. Produktionstiden i planteskolerne er lang, og derfor skal planteskolerne være på forkant med udviklingen.

Regeringen, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har besluttet, at der skal udlægges mindst 6.000 hektar ny urørt skov, så der samlet set vil være udlagt mindst 22.000 hektar urørt statsskov. Derudover forvaltes omkring 80.000 hektar statsskov efter principperne bag naturnær skovdrift.

Foto: Peter Leth, "Bøg", CC BY 2.0

Skovtilplantning
Klima
Miljø