Foto: Colourbox

Bred aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 er landet

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om at lande en aftale for Pesticidstrategi 2017-2021 i dag.

Generelt er der enighed om at fastholde beskyttelsesniveauet og forsigtighedsprincippet med et hensyn til beskyttelse af grundvandet mod pesticider og et højt niveau af fødevaresikkerhed og om at minimere miljø- og sundhedsbelastningen fra pesticider.

Strategien indeholder 15 overordnede punkter, som er beskrevet yderligere i bilag til strategien.

Af de 15 punkter henledes opmærksomheden specifikt på pkt 9 og 12 som omhandler problematikken omkring prosulfocarb og spildevandsproblematikken.

Om prosulfocarb stilles krav om anvendelse af afdrift reducerende dyser mens der forventes at erhvervet (landbruget) betaler kompensation hvis uheldet er ude.

Om spildevandsproblematikken henvises til sagen omkring Odense. Her har Dansk Gartneri lavet en handlingsplan med udgangspunkt i den viden vi har i dag. Det vil sige, at handlingsplanen er dynamisk og kan ændrer sig i takt med viden i de kommende år bliver større. Som gartner kan man sidde tilbage med åbne spørgsmål omkring hvad vi så gør lige nu med hensyn til affald og spildevand. Målsætningen lige nu er, at reducere udledninger i det omfang det er muligt.

Link til handlingsplanen her

Selve Pesticidstrategien i sin fulde længde kan læses via flg. link: handlingsplan-for-haandtering-af-spildevand-og-planteaffald-fra-vaeksthusgartnerier

De 15 aftalepunkter i punktform vises her:

1. Pesticidbelastning (PBI) på 1,96 fastholdes opgjort ved salgsdata. Pesticidafgiften evalueres i 2017, og i 2018 drøftes en evt. ny model

2. Vurderingsprincipperne for godkendelse af pesticider justeres på baggrund af det internationale review. Dermed er der mulighed for, at pesticider med andre virkningsmekanismer kan godkendes med henblik på at forebygge resistens som et virkemiddel i en samlet tilgang.

3. Grundvandsovervågningen er styrkes. Stationsnettet udbredes med ca. 100 ekstra boringer

4. Styrkelse af målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvand mod pesticider inden for BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder for grundvand) ved forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser.

5. Der udarbejdes en handlingsplan om yderligere initiativer til mulig nedbringelse af pesticidbelastningen og bedre grundvandsbeskyttelse i BNBO.

7. Forskning i pesticiders effekt på menneskers sundhed opprioriteres i bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet.

8. De mest effektive metoder og teknologiske muligheder skal i fokus i udbredelsen af IPM-principperne (integreret plantebeskyttelse). Der etableres i 2017 en et-årig IPM-taskforce.

9. Afdrift fra prosulfocarb skal mindskes med indførelse af krav om afdriftsreducerende dyser med ikrafttræden inden sprøjtesæsonen i efteråret 2017. Hvis der trods dette alligevel findes rester, som giver anledning til tab hos enkelte avlere, er det som set tidligere op til erhvervet at sikre en kompensation.

10. Der indføres et forbud mod sprøjtning med glyphosat 30 dage før høst af konsumafgrøder

11. Gebyret for godkendelse af pesticider til brug på de såkaldte mindre afgrøder og mindre anvendelser nedsættes for at sikre adgang til flere pesticider.

12. Der gennemføres en særlig indsats ift. gartnerierne, både i forhold til at mindske udslip til miljøet og brug af ulovlige midler. Branchen har udarbejdet en frivillig handlingsplan, der skal fremme en bred forankring af opfølgningen på tiltagene i handlingsplanen. Planen indeholder indsatser på spildevands- og affaldsområdet, samt tiltag der skal medvirke til væsentligt at reducere antallet af ulovlige fund i forbindelse med kontrol af gartnerierne. På baggrund af en

midtvejsevaluering af den frivillige handlingsplan i 2019 vil aftaleparterne tage stilling til, om der skal tages yderligere initiativer.

13. Muligheden for at søge tilskud til udvikling og godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler 

14. Den frivillige aftale om brug af pesticider på offentlige arealer skal vurderes for at sikre effektiv bekæmpelse af invasive plantearter.

15. Danmark skal spille en fokuseret offensiv rolle i EU-arbejdet med pesticider.

 

Pesticider
Væksthusgrøntsagssektoren
Miljø