Foto: Colourbox

Erklæring om de minimis-støtte

Miljøstyrelsen har bedt en række gartnerier om at oplyse, hvorvidt gartnerierne i årene 2007-13 har modtaget støtte inden for rammerne af EU's de minimis-forordning.

EU-Kommissionen har i oktober 2017 truffet afgørelse om, at der i forbindelse med opkrævning af en afgift til drikkevandsbeskyttelse har været tale om statsstøtte, som var ulovlig og uforenelig med det indre marked. Da afgiften blev indført, var tanken, at de større vandindvindere ikke skulle rammes urimeligt hårdt, hvorfor der blev sat et loft over beregningsgrundlaget ved en tilladt vandindvindingsmængde på 25.000 m3. Derved er der givet en rabat, og det er denne rabat, som ifølge Kommissionens afgørelse er ulovlig statsstøtte.

Kommissionen kræver derfor, at pengene skal betales tilbage til staten. Der er dog en mulighed for at kompensere dette beløb, ved at staten yder de minimis-støtte med tilbagevirkende kraft. Miljøstyrelsen har derfor skrevet ud til samtlige berørte gartnerier for at afsøge mulighederne for at lade tilbagebetalingsbeløbet indgå som de minimis-støtte. Det er derfor vigtigt, at den vedlagte formular udfyldes med enten ”ja” eller ”nej” til, om der er modtaget anden støtte i de pågældende år.

Hvis der svares ”nej” til spørgsmålet i formularen, vil støtten til gartneriet ligge inden for rammen af mulig de minimis-støtte i den EU-forordning, der gælder på området, og der vil ikke blive foretaget yderligere i sagen. Hvis der svares ”ja”, vil Miljøstyrelsen vende tilbage for at få oplysning om størrelsen af den modtagne støtte, så der kan foretages nærmere beregninger.

Gartnerier, som har modtaget ovennævnte henvendelse fra Miljøstyrelsen, opfordres til at tjekke, om gartneriet har modtaget de minimis-støtte i perioden 2007-2013. Det er imidlertid Dansk Gartneris formodning, at langt de fleste berørte gartnerier kan svare ”nej” på den fremsendte formular.

EU
Støtteordning