Foto: Colourbox

Højrisikoplanter, som kræver risikoanalyse

I forbindelse med implementeringen af EU’s nye plantesundhedsforordning frem mod 2020 er der nu blevet udarbejdet en liste med højrisikoplanter. Vi hører meget gerne fra gartnerier, som har produktion af disse arter.

I forbindelse med forhandlingerne om den nye forordning blev der indgået et kompromis om en liste med arter, hvor der fremover kræves PRA, dvs. en risikoanalyse før indførsel til EU fra tredjelande.

Alle lande i EU er kommet med input til denne liste, som oprindeligt indeholdt mange slægter, herunder frugt og grønt. Imidlertid er listen dog blevet begrænset til 39 slægter, hvoraf flere produceres i Danmark.

Det forlyder, at der i vurderingen af, hvilke slægter der skal på listen, er blevet taget hensyn til, om der er tale om vedplanter, og om det er en art, som forekommer i EU, eller som er beslægtet med en sådan, om arten almindeligvis kommer fra naturen eller dyrkes udenfor, og om den handles som gamle (flerårige) planter.

Derudover er der blevet indsamlet information om, hvorvidt planten er vært for skadegørere, og om disse kan være latente. Antallet af notifikationer om forekomst af skadegørere ved handel er også blevet taget med i betragtning. Listen med de 39 slægter af vedagtige planter til plantning behandles i Den stående komité for plantesundhed i EU (SCOPAFF).

Når en art kommer på højrisikolisten, er der tale om et midlertidigt forbud, som er gældende, indtil risikoen ved import er blevet tilstrækkeligt belyst. Hvis man vil importere noget, der er på højrisikolisten, er det derfor et spørgsmål om at få udført en risikoanalyse (PRA), hvilket i sagens natur tager tid!

Dansk Gartneri er i øjeblikket ved at kigge på listen for at vurdere, hvor og i hvor stort omfang disse arter produceres i Danmark. Vi hører meget gerne fra gartnerier, som har import af materiale af disse slægter, og som vurderer, at det kan blive et problem for den videre produktion.

Listen med de 39 slægter ser ud som følgende:

Acacia
Acer
Albizia
Alnus
Annona
Bauhinia
Berberis
Betula
Caesalpina
Cassia
Castanea
Cornus
Corylus
Crataegus
Cycas
Diospyros
Eucalyptus
Fagus
Ficus
Fraxinus
Hamamelis
Jasminum
Juglans
Ligustrum
Lonicera
Malus
Nerium
Ostrya
Persea
Populus
Prunus
Quercus
Robinia
Salix
Sorbus
Syringa
Taxus
Tilia
Ulmus

Dertil kommer Ullucus tuberosus fra alle tredjelande, planter (dog ikke til plantning) af arten Momordica ssp. fra alle tredjelande og alle tredjelande, hvor Thrips palmi forekommer, samt træ af Ulmus ssp. fra tredjelande og tredjelande, hvor Saperda tridentata forekommer.

EU
Lovgivning
Plantesundhed