Foto: Colourbox

Landbrugspolitikken skal forenkles

EU's landbrugskommissær Phil Hogan har fremlagt visioner for landbrugspolitikken efter 2020. Fremtidens landbrugspolitik skal være mere enkel og resultatorienteret med større fleksibilitet for det enkelte medlemsland.

Den fremtidige landbrugspolitik vil fortsat blive baseret på to søjler. Den første søjle støtter jordbrugerne på årsbasis i form af direkte betalinger og markedsforanstaltninger, hvor grundlæggende regler skal overholdes og miljømål nås. Den anden søjle er det nationale landdistriktsprogram med mulighed for at støtte langsigtede, mere projektorienterede tiltag.

Inden for søjle 1 lægger kommissæren op til, at det enkelte land selv skal kunne fastsætte de krav, som jordbrugerne skal leve op til, når det gælder miljøreguleringen. Landet skal dog leve op til de overordnede mål med landbrugspolitikken.

De grønne krav om afgrødevariation og miljøfokusarealer foreslås afløst af frivillige ordninger med mulighed for ekstra støtte. Den ekstra støtte skal være betinget af, at jordbrugeren overholder særlige betingelser inden for miljø og klima, som fastsættes af medlemslandet.

I forhold til fordelingen af støtten mellem medlemslandene lægges der op til en fortsat udjævning, samtidig med at forskellene i omkostningsniveau anerkendes. Medlemslandenes egne muligheder for at overføre midler mellem søjlerne er ikke blevet nærmere præciseret.

Inden for søjle 2 bevares mulighederne for at fremme mere ambitiøse og målrettede miljøtiltag samt mulighederne for at styrke konkurrenceevnen i jordbruget. Det betyder, at de ordninger under det danske landdistiktsprogram, som gartnerierhvervet i dag har glæde af, i princippet vil kunne fortsætte efter 2020. Det gælder for eksempel ordningen med tilskud til ny miljøteknologi i gartnerier og ordningen med tilskud til privat skovrejsning.

Derudover er der i meddelelsen fra kommissæren blandt andet sat fokus på forskning og innovation, nye effektive teknologier og fleksibilitet for særlige ordninger til gavn for forbrugerne eller de yngre jordbrugere.

I midten af 2018 fremlægger Kommissionen mere konkrete forslag til den fremtidige landbrugspolitik, som efterfølgende skal forhandles med Rådet og Parlamentet. Næste år fremlægger Kommissionen også et forslag til budgettet for perioden fra 2021.
EU
Landdistriktsprogrammet
Tilskudsordninger
Forskning og innovation
Miljøteknologi