Odense Kommunes information om tagvand og skyggemidler

Odense kommune har sendt en mail til alle gartnerier vedrørende regulering af tagvand og brug af skyggemidler.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med Pesticidstrategi 2017-2021 præciseret reglerne for spildevand og planteaffald med pesticider i en vejledning. Vejledningen har været i offentlig høring.

I udkastet til denne vejledning på området er det blevet præciseret, at tag- og overfladevand er omfattet af Spildevandsbekendtgørelsen og derfor er at betegne som spildevand. Gartnerier skal derfor have en skriftlig tilladelse fra den lokale kommune til at aflede, udlede eller nedsive tag- og overfladevand eller alternativt kobles på kloak og betale tilslutningsafgift.

Odense Kommune har på den baggrund udsendt en mail allerede nu om regulering af tagvand og brugen af skyggemidler. Dansk Gartneri er blevet orienteret om denne mail og det ark, som er vedhæftet mailen.

Reguleringen af tagvand er ikke ny, men er aldrig blevet håndhævet, og derfor ønsker Odense Kommune at tage fat på det stykke arbejde med spildevandstilladelser allerede nu.

Håndtering af tagvand
Ifølge kommunens ark skal tagvand så vidt muligt opsamles i et bassin og bruges i produktionen. Brug af tagvand i produktionen kræver ikke tilladelse fra kommunerne, mens etablering af et bassin o.l. til opbevaring af tagvandet kræver VVM-screening, byggetilladelse og/eller landzonetilladelse.

Nyetablering af et regnvandsbassin samt udvidelse eller nedlæggelse af et eksisterende regnvandsbassin kræver tilladelse fra Odense Kommune. I nogle områder kan tagvand udledes til offentlig kloak. Ved tilslutning til kloaknettet skal der søges om tilladelse hos Odense Kommune og eventuelt betales tilslutningsbidrag til VandCenter Syd.

Må jeg bruge skyggemidler?
Ja, lige nu, men der kan komme krav om opsamling eller anvendelse af andre skyggemidler end dem, som gartnerierne normalvis bruger.

I øjeblikket samarbejder Odense Kommune med Mardenko (skyggemiddelvirksomhed) for at afklare indholdet af miljøfremmede stoffer i Redusol-produkterne. Det betyder, at der lige nu ikke er klarhed over, hvilke krav der skal stilles til tagvand med indhold af skyggemidler. Odense Kommune vil heller ikke gå efter de gartnerier, som i øjeblikket har skygget huse med disse skyggemidler.

Tagvand fra væksthuse med skyggemidler kan indeholde miljøfremmede stoffer (tungemetaller, biocider o.a.), og derfor kan der senere komme særlige vilkår for eventuel rensning, opsamling og håndtering af tagvand med skyggemidler. Hvis der anvendes skyggemidler, skal der i forbindelse med spildevandstilladelsen gives en beskrivelse af produktet, hvordan det afvaskes, og hvordan tagvandet håndteres, når der søges om tilladelse. Det er imidlertid ikke alle skyggemidler, som er problematiske.  Vurderingen ligger i indholdet af miljøfremmede stoffer i de enkelte produkter.

Odense Kommune vil melde ud til gartnerierne i kommunen, når de begynder at stille krav for visse typer skyggemidler. I mellemtiden er det muligt at tage kontakt til Odense Kommunes Gartneriteam for nærmere dialog og spørgsmål om de krav, som kommunen kan stille til skyggemidler i fremtiden. Kontakt derfor gerne Anja Skovlund Henriksen på telefon 2139 3623.

Spildevand