Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug

Regeringen har indgået en bred politisk aftale, som skal understøtte den grønne omstilling i land- og skovbrugssektoren samt sikre en forbedring af det danske vandmiljø og bedre plads til naturen i landbrugslandet.

Regeringen og aftalepartierne er blevet enige om at fastsætte et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektorens udledning af drivhusgasser på 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990. Det svarer til en reduktion på ca. 6,1-8,0 mio. ton CO2e.

Aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug sikrer en drivhusgasreduktion på 1,9 mio. ton CO2e i 2030 samt en reduktion af udledningen af kvælstof til vandmiljøet på 10.800 ton i 2027. Det helt centrale element for at nå reduktionen i udledningen af drivhusgasser er udlægning af 100.000 hektar vådområder.

Udledningen af kvælstof er et væsentligt element i Danmarks efterlevelse af EU’s vandrammedirektiv. Med de nuværende skøn indebærer det en reduktion af udledningen af kvælstof til vandmiljøet på 13.100 ton for at leve op til vandrammedirektivet. Mangoen vil blive håndteret ved et genbesøg i 2023/24.

Aftalen indeholder følgende centrale initiativer, som også har betydning for gartnerierhvervet:

Reduktion af landbrugssektorens udledning af drivhusgas
Aftaleparterne har en ambition om et større skovareal i Danmark. Derfor afsættes der i alt 613 mio. kr. i 2022-2030 til privat skovrejsning. Fra 2023 forventes ordningen også at omfatte kommuner.

Vandmiljø
Kvælstofindsatsen baseres på frivillighed. Med aftalen muliggøres, at kvælstofindsatsen realiseres med kollektive virkemidler, så det ikke bliver nødvendigt at øge den målrettede regulering. Aftaleparterne er enige om at sikre fuld implementering af vandrammedirektivet i forbindelse med genbesøget i 2023/2024.

Udviklingstiltag
Aftaleparterne er enige om at afsætte 575 mio. kr. til et udviklingsspor. Udviklingssporet skal danne afsæt for udviklingen af nye teknologier og virkemidler, der kan nedbringe udledningen af drivhusgasser i landbruget.

Plantebaserede fødevarer og grønne proteiner
Aftaleparterne vil etablere Fonden for Plantebaserede Fødevarer med et årligt budget på 75 mio. kr. Finansieringen tilvejebringes ved en omprioritering af Promilleafgiftsfonden for landbruget.

Altaleparterne er også enige om at afsætte 580 mio. kr. i 2023-2027 til et eco-scheme for plantebaserede fødevarer. Eco-schemes er en supplerende støtte til basisarealstøtten, som kan opnås under visse forudsætninger.

Derudover er parterne enige om at relancere Det Nationale Bioøkonomipanel samt nedsætte en taskforce for vertikalt landbrug.

Styrket økologi
Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en strategi for økologi, der kan understøtte en fordobling af det økologiske areal, efterspørgslen efter økologiske varer, forbrug og eksport.

Andre initiativer
Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en strategi for grønne job i landbruget og følgeerhverv. Med henblik på at støtte unge landmænd afsættes 964 mio. kr. fra EU’s landbrugspolitik, som især skal anvendes til en etableringsstøtte på op til 745.000 kr.

Aftaleparterne er enige om, at der skal gøres status på indfrielsen af reduktionsmålene i forbindelse med et genbesøg i 2023/24.

Genbesøget skal ses i sammenhæng med, at rammerne for en ensartet CO2e-afgift i sektorer, der ikke i dag er afgiftsomfattet, fastsættes i forbindelse med anden fase af grøn skattereform.

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug kan i sin helhed læses på Fødevareministeriets hjemmeside
Klima
Miljø
Skovtilplantning
Økologi
Forskning og innovation
Støtteordning
Rekruttering til erhvervet