Aftale om vinterhjælp

Regeringen har indgået en bred aftale om vinterhjælp for at afbøde de stigende energiregninger, herunder hjælp til virksomhederne.

Formålet med aftalen er på kort sigt at mindske de økonomiske konsekvenser og på længere sigt at medvirke til omstilling væk fra gas ved at fremrykke konvertering til grøn fjernvarme. Aftalen er bred og indeholder mange tiltag, heriblandt flere tiltag rettet mod virksomheder.

Der etableres to indefrysningsordninger for virksomheder, hvoraf man kun kan søge om den ene:

  1. En generel virksomhedsordning rettet mod virksomheder med et direkte kundeforhold
  2. En ordning for energiintensive virksomheder

Begge ordninger indbefatter, at der indføres en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for el-, gas- og fjernvarmeregninger. Virksomheder vil få mulighed for at indefryse betalingen af den del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne i fjerde kvartal af 2021. For fjernvarme gælder det tilsvarende, at den del af regningerne, der overstiger fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, kan indefryses.

Prislofter (rå pris) 
   Gas (kr. pr. m3) 5,84
   Elektricitet (kr. pr. kWh) 0,8

 

Der indføres lånelofter over de enkelte virksomheders samlede indefrysning under ordningen. Lofterne er baseret på EU-Kommissionens kriserammebestemmelser.

Ordningen for energiintensive virksomheder etableres med afsæt i EU-Kommissionens kriserammebestemmelser, der blandt andet indebærer, at energiintensive virksomheder defineres som virksomheder, hvor mindst 3 procent af omsætningen gik til energiforbrug i 2021.

Energiintensive virksomheder kan under ordningen opnå lån (svarende til indefrysning) for op til 50 procent af virksomhedens ekstraudgifter til el og gas, når prisen på henholdsvis el og gas overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige pris i 2021 – dog maksimalt 190 mio. kr. Udgifter til fjernvarme omfattes ikke.

Ordningen for energiintensive virksomheder administreres direkte af Erhvervsstyrelsen, som efter ansøgning yder lån direkte til virksomhederne.

Virksomhederne skal selv betale finansieringsomkostningerne for lånene. Renten vil således blive fastsat til ca. 4,4 procent, hvilket svarer til renten på den 10-årige danske statsobligation på 2 procent pr. 13. september 2022 samt et rentetillæg på 2,4 procentpoint til finansiering af afdækning af statsfinansielle risici.

Lofterne for el og gas sættes for den rå el- og gaspris før tariffer, afgifter og moms, mens loftet for fjernvarme sættes i forhold til forbrugerprisen inklusive afgifter, tariffer og moms m.v.

Aftalepartierne er enige om, at regeringen løbende skal observere udvikling og implementering af nye tiltag i resten af EU på især erhvervsområdet samt orientere aftalepartierne om væsentlige tiltag på energiområdet.

Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme
Derudover er aftalepartierne enige om at forøge puljen til udrulning af fjernvarme med 150 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023.

Omprioritering fra Erhvervspuljen
Aftalepartierne er enige om at omprioritere 105 mio. kr. fra Erhvervspuljen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i 2022 (afsat med Klimaaftale for energi og industri m.v. 2020).

Dansk Gartneris vurdering af aftalen
Der er positivt, at indefrysningsordningen nu også inkluderer energiintensive virksomheder, selvom aftalen kunne være mere omfattende.

Dansk Gartneri er samtidig tilfreds med, at regeringen løbende skal observere udvikling og implementering af nye tiltag i vores nabolande og resten af EU på især erhvervsområdet samt orientere aftalepartierne om væsentlige tiltag på energiområdet. Dette har været et ønske fra Dansk Gartneri.

I Dansk Gartneri er vi dog bekymrede over valget om at omprioritere 105 mio. kr. fra Erhvervspuljen. Vi mener i stedet aftalen burde sikre nye midler. Dette vil understøtte de energiintensive virksomheders muligheder for udfasning af gas.

Dansk Gartneri er uforstående over for, at valget af basisår for prislofter er 2021. Basisåret bør vælges ud fra et år med normale markedsvilkår og helst over en periode på to-tre år. I 2021 var energipriserne allerede forhøjede på grund af Putins krig i Ukraine. Prisloftet på den rå gaspris burde ikke ligge højere end 2-3 kr. pr. m3.

Energi
Klima
Støtteordning