Analysen af gartnerierhvervet i Odense og omegn er netop udkommet

Dansk Gartneri har i samarbejde med Odense Kommune fået udarbejdet en analyse af vækstgartnerierhvervet i Odense og omegn. Analysen, der er produceret af COWI, kigger blandt andet på beskæftigelse og rekruttering i erhvervet, men kommer også ind på automatisering, miljø og energi.

Analysen af gartnerierhvervet i Odense og omegn tager afsæt i et fælles ønske fra Dansk Gartneri og Odense Kommune om at få belyst en række forhold i gartnerierhvervet, herunder især med relation til beskæftigelses- og vækstmæssige aspekter. Overordnet set har analysen været vidt omkring, hvor forhold såsom erhvervets struktur/indtjening, rekruttering/beskæftigelse, automatisering, miljø og energi er blandt de udvalgte emner.

Analysens konklusioner
Blandt de vigtigste konklusioner, som analysen er kommet frem til, kan nævnes følgende:

Gartnerierhvervets strukturudvikling

 • Der er kommet færre, men større væksthusgartnerier siden 1980’erne.
 • Omsætning og indtjening samler sig i højere grad på de store enheder.
 • Indtjeningen har generelt været stigende de seneste år.

Eksport og konkurrence

 • Eksporten af gartneriprodukter er stigende.
 • En arbejdskraftintensiv produktion og relativt højtlønnet arbejdskraft sætter konkurrenceevnen under pres.
 • Der er stor fokus på konkurrenceevne i erhvervet.

Uddannelse og rekruttering

 • En øget outsourcing af dele af produktionen og automatisering medfører faldende efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft.
 • Branchen kommer i de kommende år til at efterspørge mere faglært arbejdskraft i form af faglærte gartnere, men også inden for ledelse, kvalitetsstyring, produktudvikling og salg m.v.

Automatisering og produktudvikling

 • Set over en længere er automatiseringen gået relativt langsomt i branchen grundet lav vækst og manglende overskud.
 • Automatiseringen koncentrerer sig hovedsageligt på de større gartnerier og skaber nye kompetencekrav.
 • Produktudviklingen er stærkest på de større gartnerier.
 • Der er stor fokus på et nyt marked inden for cannabisproduktion og mellemprodukter hertil.

Energiforsyning og miljø

 • Udfasningen af kul som brændsel til fjernvarmeproduktion på Fynsværket senest i 2030 (2025) har været en potentiel økonomisk trussel mod den fjernvarmebaserede del af gartnerierhvervet, men en forventet ny model for varmeforsyning, der baserer sig på affaldsforbrænding, skaber mulighed for at imødegå denne trussel i tillæg til at være miljø- og klimavenlig.
 • Odense Kommune har peget på behovet for en mere sikker håndtering af gødning, pesticider, planteaffald m.v. på gartnerierne.

Anbefalinger
Blandt de vigtigste anbefalinger, som analysen er kommet frem til, kan nævnes følgende:

 • Gartnerierhvervet bør arbejde mere aktivt for at opnå synlighed som et interessant arbejdsmarked for unge og de lidt ældre, blandt andet via endnu tættere dialog med skoler om løbende tilpasning af uddannelsesudbuddet.
 • Gartnerierhvervet bør tage initiativ til en systematisk og fremadrettet dialog med skolerne om uddannelsesbehovet.
 • I lyset af behovet for fortsat at udvikle gartneriproduktionen kunne et forstærket samarbejde mellem udvalgte aktører inden for forsknings- og udviklingsområdet og virksomhederne bidrage til at skabe en platform for innovation, forskning, udvikling og vidensformidling.
 • Det anbefales at undersøge muligheder og interesse blandt virksomhederne og relevante offentlige forsknings- og udviklingsenheder i et offentligt-privat samarbejde på gartneriområdet.
 • Gartnerierhvervet i samarbejde med Odense Kommune bør undersøge alternative veje til en billig varmeforsyning for erhvervet, for eksempel ved at udarbejde en fremtidig energiforsyningsstrategi for gartnerierne.
 • Gartnerierhvervet anbefales at gå i konstruktiv dialog med myndighederne om fremadrettede løsninger på miljøområdet – både ved om- og nybygningsprojekter og for de eksisterende virksomheder i erhvervet. Odense Kommune bør indgå i yderligere dialog med virksomhederne om god praksis i forhold til håndtering af pesticider, indretning af produktionsanlæg m.v.