Corona: Aktuel status på hjælpepakker til virksomheder

Regeringen og Folketingets øvrige partier har indgået aftaler om en række hjælpepakker, som skal hjælpe de danske virksomheder bedst muligt gennem COVID-19-krisen. Flere af ordningerne er allerede trådt i kraft.

Nedenfor er en kort status på implementeringen af de hjælpeforanstaltninger, som umiddelbart vurderes at kunne blive særligt relevante for de hårdest ramte danske gartnerier.

Listen over hjælpepakker er ikke udtømmende, og flere ordninger kan komme til, i takt med at krisen udvikler sig. Indholdet i de enkelte hjælpepakker er tidligere blevet nærmere beskrevet her på hjemmesiden.

Midlertidig udskydelse af skatter og afgifter
For at lette likviditeten i virksomhederne udskydes betalingerne af en række skatter og afgifter. Udskydelsen omfatter A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.  Ændringerne gælder for alle virksomheder og er trådt i kraft.

Statsgaranti for nye lån
Vækstfonden har åbnet for ansøgning om 70 procent statsgaranti for nye lån i pengeinstitutter m.v. til virksomheder, som forventer at få et omsætningstab på mindst 30 procent i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til den 30. september 2020. Vær opmærksom på, at det er dit pengeinstitut, der skal søge Vækstfonden om garantien.

Lønrefusion
Ændringen betyder, at virksomheden ikke længere skal betale for de første 30 dages sygdom, hvis en medarbejder bliver hjemsendt på grund af COVID-19. Loven er trådt i kraft.

Trepartsaftalen om lønkompensation
Regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om, at staten betaler op til 75-90 procent af den løn, som virksomheden betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af COVID-19. Erhvervsstyrelsen har netop åbnet for ansøgning.

Midlertidig kompensation for selvstændige
Kompensationen retter sig mod mindre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte, som forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 procent som følge af COVID-19. Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned i tre måneder. Ordningen er ikke åbnet for ansøgning.

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter
Kompensationen retter sig mod de virksomheder, der lige nu oplever en markant nedgang i deres omsætning som følge af både COVID-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark.

Folketinget har aftalt en række principper for den midlertidige kompensation, herunder at kompensationen skal målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme på mere end 40 procent. I de politiske retningslinjer lægges der op til, at virksomhederne inden for målgruppen kan få godtgørelse for faste udgifter, herunder for eksempel husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter.

Erhvervsministeriet oplyser, at ordningen stadig er under udarbejdelse og skal endeligt vedtages i Folketinget, inden den kan træde i kraft.

Foto: NIAID, "Novel Coronavirus 2019", CC BY 2.0

Corona
Lovgivning
Støtteordning