Foto: Colourbox

Energinet indfører øjeblikstarifering for egenproducenter af el

Energinet indfører pr. 1 januar 2024 øjeblikstarifering. Konkret betyder det, at egenproducenter af el skal betale tariffer ud fra den faktiske leverance af el, som de modtager fra elnettet.

I dag nettoafregnes mange solcelleejere og andre egenproducenter af el på timebasis. Anlægsejernes elforbrug trækkes i den enkelte time fra strømproduktionen, og tariffen betales alene ud fra forskellen mellem forbrug og produktion.

EU-bestemmelser på elområdet betyder, at der lovgivningsmæssigt ikke er mulighed for at fastholde den danske særordning med nettotarifering af solcelleanlæg og andre egenproducenter af el.

Egenproducenter af el er tilsluttet det kollektive forsyningsnet med enten installationstilslutning eller direkte tilslutning. Installationstilslutning dækker over, at egenproducenten har sin egen elektriske forbindelse mellem elproduktionsanlæg og forbrugsenheder.

Direkte tilslutning betyder, at elproduktionsanlægget leverer den producerede strøm direkte til det kollektive net, hvorefter forbrugsenhederne henter el ned fra det kollektive net. Direkte tilsluttede anlæg vil således komme til at betale indfødnings- og forbrugstarif til Energinet af hele den egenproducerede elmængde, mens installationstilsluttede kun tariferes for den (mindre) mængde el, der i situationer med nettooverskud leveres til andre forbrugere gennem det kollektive net.

Energinet anbefaler, at alle virksomheder med direkte tilsluttede produktionsanlæg går i dialog med deres lokale netselskab og undersøger mulighederne for eventuelt at ombygge egen installation til en installationstilslutning og derved skabe mulighed for i højere grad at udnytte sin egenproduktion.

Energi