Forbud mod salg af invasive arter

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en ændring af naturbeskyttelsesloven, som skal styrke indsatsen mod uønskede ikke-hjemmehørende invasive arter. Hensigten er at forbyde salg og import af for eksempel rynket rose, gyldenris og glansbladet hæg.

Invasive arter betragtes som en af de største udfordringer for den biologiske mangfoldighed i Danmark. Mange kommuner, lodsejere og staten bruger derfor store summer på at bekæmpe de mest skadelige invasive arter på de lokaliteter, hvor de er uønskede.

Den lovændring, som Folketinget har vedtaget, giver miljø- og fødevareministeren mulighed for at forbyde handel og import med ikke-hjemmehørende invasive arter i Danmark. Lovinitiativet indgår som et led i den ”Handlingsplan mod invasive arter”, som Miljø- og Fødevareministeriet fremlagde i juni 2017. Handlingsplanen er en samlet plan for håndteringen af invasive arter i Danmark.

I første omgang ønsker miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen at forbyde handel med 14 arter, heraf 12 plantearter. Plantearterne er almindelig vandpest, canadisk gyldenris, sildig gyldenris, glansbladet hæg, japansk pileurt, kæmpepileurt, hybrid mellem japansk og kæmpepileurt, canadisk balsamin, småblomstret balsamin, new zealandsk korsarve, stor andemadsbregne og rynket rose.

Nogle af de nævnte arter produceres i dag i de danske planteskoler. For de berørte planteskoler vil der blive lavet en overgangsordning, så de får en rimelig tid til at afvikle produktionen og omstille til andre arter eller sterile sorter. Sterile sorter af for eksempel rynket rose vil kunne blive fritaget for forbuddet mod handel og import, hvis ikke de breder sig vegetativt.

Forbuddet mod salg og import til Danmark af ikke-hjemmehørende invasive arter forventes at træde i kraft i midten af 2018. 

Lovgivning
Planteskoler