Formandsskifte i Dansk Gartneri

Under usædvanlige omstændigheder og i en travl tid for erhvervet afholdt Dansk Gartneri den 11. maj 2021 online generalforsamling.

På grund af coronapandemien var de traditionelle rammer på Hotel Nyborg Strand i år blevet skiftet ud med en computerskærm, da den ordinære generalforsamling i Dansk Gartneri løb af stablen den 11. maj 2021. Trods det usædvanlige setup og forårstravlhed på marker samt i væksthuse og plantager var der et fint fremmøde.

Formandsskifte i Dansk Gartneri
På dagsordenen var blandt andet valg af foreningens formand og næstformand. Efter fem år på posten havde Jørgen K. Andersen besluttet ikke at genopstille som formand, og inden han gav stafetten videre til Mikael Petersen, takkede han medlemmer, politikere, bestyrelse og sekretariat for et godt samarbejde og nogle spændende år. Mikael Petersen takkede for tilliden og lovede at gå til opgaven som formand med krum hals. Samtidig var der genvalg til Søren Flink Madsen som næstformand.

Bestyrelsens mundtlige beretning
Forinden aflagde formandskabet bestyrelsens mundtlige årsberetning i form af to videoer, som var blevet optaget i sidste uge henholdsvis på Gartneriet Thoruplund og hos Yding Grønt.

I sin beretning kom Jørgen K. Andersen ind på regeringens klimamål og den grønne skattereform, og han understregede, at gartnerierhvervet ønsker at være en del af løsningen på den grønne omstilling. Gartnerierne har da også allerede mere end halveret deres energiforbrug pr. kvadratmeter siden 1990. Dansk Gartneri mener dog ikke, at en høj CO2-afgift er svaret for at indfri målsætningen om 70 procent reduktion i 2030.

Også miljøvejledningen fik et par ord med på vejen, idet Jørgen K. Andersen fremhævede de udfordringer, som vejledningen medfører for kommunernes miljøarbejde og revurderingen af pesticider til åbne væksthuse. Trods drøftelser med Miljøstyrelsen og Odense Kommune samt henvendelser til miljøminister Lea Wermelin og Miljø- og Fødevareudvalget er problemet ikke blevet løst, og Dansk Gartneri vil derfor oprette en stilling med fokus på miljøspørgsmål, herunder rådgivning til gartnerierne om implementering af lovgivningen. Samtidig er der påbegyndt forsøg med reduceret afdrift fra sprøjtninger i væksthuse, ligesom der arbejdes med alternative midler for at komme væk fra de konventionelle pesticider.

I sin beretning fokuserede Søren Flink Madsen blandt andet på reformen af EU’s landbrugspolitik, der har stor betydning for gartnerierhvervet, som modtager hektartilskud og har glæde af støtteordninger under det danske landdistriktsprogram, herunder miljøteknologiordningen samt tilskud til privat skovrejsning og PO’ere. Han understregede ligeledes, at erhvervet står godt, da vi producerer de varer, som der er stigende efterspørgsel efter, herunder plantemateriale til skovrejsning samt økologiske og klimavenlige fødevarer.

Se eller gense den mundtlige årsberetning

Årsregnskab for 2020
På generalforsamlingen gennemgik Torben Lippert endvidere foreningens reviderede årsregnskab for 2020, der ligesom alt andet er præget af corona. Han forklarede således, at reduktionen af kontingentet til Dansk Gartneri med 25 procent i 2020 samt et lavere aktivitetsniveau i Flora Dania kan aflæses direkte som et underskud på ca. 1,7 mio. kr., der finansieres af egenkapitalen. Som det fremgår af budgettet, er målet dog, at der i 2021 igen vil være balance på bundlinjen. Kontingenter og kredstilskud blev foreslået uændret bortset fra en mindre indeksregulering. Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet og budgettet for næste driftsår.

Afslutningsvis udtrykte den afgående og den nytiltrådte formand håb om, at det senere på året vil være muligt at samle gartnerierhvervet til en reception som markering af formandsskiftet i Dansk Gartneri og med uddeling af prisen Årets Gartner.