Fosforreguleringen i forbindelse med ny husdyrbekendtgørelse

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet et høringsnotat som opfølgning på høringssvarene om den nye husdyrbekendtgørelse. Notatet rummer kun små ændringer til fordel for gartneriområdet.

Dansk Gartneri har indgivet høringssvar om fosforreguleringen, som er kommet i forbindelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen. I den nye bekendtgørelse er der langt op til et fosforloft for tildeling af fosfor i alle afgrøder på 30 kg fosfor pr. ha. Dette vurderer vi til at være for lidt i mange frilandsafgrøder. Planteskoler, væksthuse og containerpladser er fritaget fra dette loft.

Hovedpunkter, der vedrører fosforreguleringen på gartneriområdet, er følgende:

Planperiode
Ændringerne for frilandsgrøntsager gælder fra planperioden 2018/2019. Der fastsættes ikke regler med tilbagevirkende kraft for planperioden 2017/2018, hvilket vil sige indeværende planperiode. Eventuelle overgødskninger med fosfor er ikke under krydsoverensbestemmelserne, men bøde kan forekomme ved eventuel kontrol.

Flerholdsafgrøder
På nuværende tidspunkt vurderer Miljø- og Fødevareministeriet, at der er fagligt belæg for at øge fosforloftet ved dyrkning af fire hold frilandsgrøntsager pr. vækstsæson. I høringsversionen af bekendtgørelsesudkastet har Miljø- og Fødevareministeriet foreslået, at der skal kunne tilføres en større mængde fosfor til salat, babyleaves, hovedsalat og radiser. Bestemmelsen er blevet ændret til en mere generel formulering, der dækker alle frilandsgrøntsager dyrket i mindst fire hold på samme areal inden for samme planperiode.

Dette efterlader imidlertid uklarheder om afgrøder, der dyrkes i to-tre hold!

Afgrødekoder i fællesskemaet
I forhold til bemærkningen fra Dansk Gartneri vedrørende anvendelse af afgrødekode 900, øvrige afgrøder, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet, at afgrødekode 900 alene er blevet brugt som Miljø- og Fødevareministeriets mellemregning i forhold til at fastsætte fosforloftet på 60 kg P pr. ha. Muligheden for at trække fosfor anvendt til frilandsgrøntsager dyrket i mindst fire hold fra i virksomhedens forbrug af fosfor er ikke betinget af, at afgrødekode 900 anvendes i fællesskemaet. Gartneriafgrøder skal som hidtil angives med den relevante afgrødekode.

Tunneldyrkning af jordbær og hindbær
Miljø- og Fødevareministeriet vil ikke afvise, at der også kan være øget fosforbehov ved produktion af jordbær, hindbær og brombær på substrat i tunnel, men der foreligger ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelig dokumentation herfor. Vi får derfor til opgave at tilvejebringe dokumentation for, at der i forhold til dyrkning af bær i tunneller er behov for øget fosfortildeling, hvilket Miljø- og Fødevareministeriet så vil inddrage i forbindelse med en senere bekendtgørelsesændring.

Regler vedrørende skærpede fosforlofter
Miljø- og Fødevareministeriet er enig med Dansk Gartneri i, at de særlige regler for frilandsgrøntsager også gælder i oplande med krav om skærpede fosforlofter.

Ud fra notatet kan vi forstå, at der ikke bliver givet ret meget i forhold til vores bemærkninger. Vi har derfor brug for at arbejde videre med specifikke afgrøder som for eksempel rodfrugter, kål og løg. Desuden en nærmere afklaring af flerholdsafgrøder, der dyrkes i mindre end fire hold, og tunneldyrkning.

Frilandsgartnerier
Lovgivning
Miljø