Klimarådets statusrapport 2021

Klimarådet har til opgave hvert år at vurdere, om regeringen og Folketinget er på rette vej i forhold til klimamålet om at reducere drivhusgasudledninger med 70 procent i 2030. Rådets statusrapport for 2021 er blevet offentliggjort i dag.

I sin rapport konkluderer Klimarådet, at regeringen ikke har formået at anvise vejen til at nå 70 procent reduktionsmålet i 2030. Indtil videre har regeringen og Folketinget truffet beslutninger, der sikrer en tredjedel af de reduktioner, der er nødvendige for at reducere med 70 procent i 2030. Klimarådet vurderer, at de sidste to tredjedele er kritiske, fordi de overvejende beror på uprøvede teknologier.

Klimarådet peger overordnet på fem anbefalinger til at komme nærmere 70 procent reduktionsmålet:

  1. Udarbejdelse af en konkret køreplan, der viser vejen til 70 procent reduktionsmålet
  2. Indførelse af en generel drivhusgasafgift
  3. Udarbejdelse af en national strategi for CO2-fangst og -lagring
  4. Initiativer til vådlægning af kulstofrige lavbundsjorder
  5. Højere pris på klimaeffekter i samfundsøkonomiske beregninger

Klimarådet opfordrer til, at regeringen udarbejder en konkret køreplan for, hvordan og med hvilke teknologier vi skal komme i mål med 70 procent reduktionsmålet. Køreplanen bør uddybe processer og milepæle undervejs og bør særligt fokusere på landbrugs- og transportsektoren, hvor der skal hentes betydelige reduktioner.

CO2-afgift
Klimarådet peger igen på, at der bør indføres en høj, ensartet afgift på alle drivhusgasser, som frem mod 2030 rammer 1.500 kr. pr. ton CO2e. Klimarådet vurderer ikke, at aftalen om den grønne skattereform er tilstrækkelig, men opfordrer derimod til en markant afgiftsstigning i blandt andet industrien og landbruget fra 2025 og frem mod 2030, hvis man skal nå op på et tilstrækkeligt højt og ensartet niveau. For at undgå lækageeffekter foreslår Klimarådet, at der indføres et bundfradrag for særligt konkurrenceudsatte erhverv. Det er dog fortsat uklart, hvordan et sådan bundfradrag vil skulle udformes.

Gartnerierhvervet har et klart ønske om at være en del af løsningen på den grønne omstilling til mere energieffektiv produktion og mindre CO2-udledning. Vi mener imidlertid ikke, at en afgift på 1.500 kr. pr. ton CO2e, som Klimarådet foreslår, er vejen frem mod nedbringelse af de samlede drivhusgasudledninger. Det vil blot føre til, at den danske gartneriproduktion flytter til andre lande, der ikke stiller så høje klimakrav. Det er vores klare opfattelse, at indførelse af balancerede tiltag til reduktion af drivhusgasudledningerne, der giver mere tid og hjælp til omstillingen, er vejen frem mod det bedste resultat for klimaet, samfundet og erhvervslivet.

Energi
Klima