Foto: Colourbox.com

Lovprogrammet 2020/2021

Regeringen har præsenteret et katalog over de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i folketingsåret 2020/2021. Få et overblik over de lovforslag, som kan få betydning for gartnerierhvervet.

Statsministeren afgiver sin åbningsredegørelse til Folketinget i to dele: en mundtlig del – åbningstalen – og en skriftlig del – lovprogrammet.

Formålet med lovprogrammet er at give Folketinget et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Nedenfor følger en sammenfatning af de lovforslag, som må vurderes at kunne få en væsentlig direkte eller indirekte betydning for gartnerier og/eller gartneriets afsætningsorganisationer.

Grøn skattereform
Formålet med lovforslaget er at udmønte en aftale om en grøn skattereform, som regeringen forventer indgået i efteråret som opfølgning på regeringens klimaaftale for energi og industri fra 2020.

Lov om urimelig handelspraksis
Lovens formål er at bekæmpe urimelig handelspraksis mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden gennem forbud mod visse former for urimelig handelspraksis mellem køber og sælger. Lovforslaget implementerer et EU-direktiv fra 2019.

Ændring af årsregnskabsloven
Lovforslaget har til formål at udmønte en kommende politisk aftale om revisorpligt, som erhvervsministeren forventes at indkalde til i efteråret.

Ændring af lov om CO2-kvoter
Lovforslaget er primært af teknisk karakter og har til hovedformål at opdatere den danske CO2-kvotelovgivning, så loven afspejler ændringer i gældende EU-ret og anden relevant international klimaret.

Ændring af biobrændstofloven
Loven har til formål at implementere en politisk aftale om forhøjelse af iblandingskravet for biobrændstoffer i 2021.

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi
Lovforslaget har til formål at understøtte, at brugen af træbiomasse til el og varme er så bæredygtig som muligt under hensyntagen til forsyningssikkerheden. Dele af lovforslaget er en opfølgning på regeringens klimaaftale for energi og industri fra 2020.

Ændring af lov om fremme af energibesparelser m.v.
Formålet med lovforslaget er at gennemføre den politiske beslutning om udvidelse af bygnings- og erhvervspuljen samt skrotningsordningen indgået med regeringens klimaaftale for energi og industri fra 2020.

Ændring af lov om klima
Lovforslaget har til formål at fastsætte et indikativt delmål for 2025 for reduktion af Danmarks drivhusgasudledninger. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens aftale om klimaloven fra 2019.

Ændring af lov om varmeforsyning
Lovforslaget har til formål at indføre nye regler for udnyttelse af overskudsvarme ved en ændring af prisreguleringen for overskudsvarme samt en aftaleordning for overskudsvarme. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om øget brug af overskudsvarme mellem alle Folketingets partier fra 2019.

Ændring af lov om kemikalier
Med lovforslaget indføres en række hjemler, der skærper tilsynsmyndighedernes kontrol og håndhævelsesbeføjelser yderligere i kemikalieloven.

Lov om Klima-skovfonden
Lovforslaget har til formål at etablere rammerne for aktiviteterne i Klima-skovfonden, der får til opgave at understøtte indsatsen for at nedbringe udledningen af drivhusgasser i Danmark, herunder i form af skovrejsning og udtagning af landbrugsjord.

Ændring af lov om naturbeskyttelse
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe et retsligt grundlag for etableringen af nationalparker i Danmark. Hensigten er at styrke natur og biodiversitet ved at give bedre muligheder for etablering af store sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad kan udvikle sig på egne præmisser.

Ændring af lov om økologi
Lovforslaget har til formål at tilpasse økologiloven i forhold til den nye økologiforordning fra maj 2018. Forordningen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

Ændring af afskrivningsloven
Lovforslaget har til formål at forhøje fradraget for virksomheders udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed i indkomstårene 2020 og 2021.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven
Formålet med loven er at forbedre de skattemæssige vilkår ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond.

Lov om afgift på polyvinylklorid og ftalater (pcv-afgiftsloven)
Formålet med lovforslaget er at genindføre pvc-afgiftsloven med virkning fra den 1. januar 2021.

Vejtransport
Formålet med lovforslaget er at følge op på regeringens klimaudspil for vejtransportområdet og en kommende politisk aftale herom.

Ændring af varmeafgifter
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en grøn omlægning af varmeafgifterne, så det bliver dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn el.

Ændring af lov om afgift på visse emballager
Formålet med lovforslaget er at genindføre emballageafgiften på pvc-folier med fordoblet sats.

Lovprogrammet kan i sin helhed læses på Statsministeriets hjemmeside.

Lovgivning