Foto: Colourbox

NOVANA-rapporten

NOVANA (Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur) har sin rapport klar for miljøets tilstand i 2017.

NOVANA overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for en række områder. Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet og GEUS i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Rapporten fra NOVANA
samler resultaterne fra det nationale overvågningsprogram og kommer med en samlet tilstand for dansk vandmiljø og natur. Der overvåges på skovenes tilstand samt overfladevand og grundvand i forhold til biodiversitet, pesticider og næringsstoffer. Resultaterne fra 2017 er klar. Overordnet viser de både fremgang, tilbagegang og stagnation.

I 2017 blev overvågningen af pesticider i grundvandet udvidet med undersøgelser på udvalgte lokaliteter for to nedbrydningsprodukter af chloridazon samt nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol. De tre undersøgte stoffer er nu med på listen over stoffer, som vandværkerne skal analysere for.

I vandværkernes indvindingsboringer blev der i 2017 fundet pesticider i 29 pct. af de undersøgte boringer, hvoraf 7,4 pct. lå over kravværdien. Det er højere andele end de foregående år. Stigningen skyldes blandt andet udvidelsen af antallet af undersøgte stoffer i 2017 med inddragelse af nedbrydningsprodukterne af chloridazon.

Nitratindholdet i det undersøgte iltede grundvand har gennemsnitligt de seneste 10 år ligget omkring kravværdien på 50 mg/l. Siden 1990’erne er udledningen knapt halveret, men faldet er stagneret det seneste årti.

Kvælstofudledningen til havmiljøet i 2017 svarer i store træk til udledningen i 2016, når tallene er korrigeret for nedbør. Ligesom kvælstof er den samlede tilførsel af fosfor fra land til hav også stort set uændret i forhold til 2016. I 2017 blev der udledt ca. 2.500 ton fosfor til havet, mens udledningen i 2016 var 2.300 ton.

Siden 1990 er fosforindholdet i overfladevandet mere end halveret, hvilket hovedsageligt skyldes en forbedret spildevandsrensning. 
Publikationer
Miljø
Pesticider