Foto: L&F

Ny handlingsplan skal sikre begrænsning af pesticidudledning

Dansk Gartneri har fornyet handlingsplanen, der skal begrænse udledning af pesticider fra væksthuse mest muligt samt nedsætte antallet af overtrædelser i pesticidkontrollerne.

Ifølge pesticidstrategien for 2022-2026 skulle Dansk Gartneri i 2021 midtvejsevaluere sin første handlingsplan vedrørende begrænsning af udledninger fra væksthuse og i 2022 udarbejde en ny handlingsplan på området.

Den nye handlingsplan er også denne gang målrettet opfølgning på Miljøstyrelsens vejledning om spildevand og planteaffald, som branchen fik i november 2019. Fokus i den nye handlingsplan er på at begrænse antallet af overtrædelser i pesticidkontrollerne samt at arbejde hen imod en mere grøn profil, hvor anvendelsen af kemiske pesticider begrænses til et absolut minimum.

Der er følgende hovedelementer i den nye handlingsplan:

  • Fortsat løbende dialog med kommuner, myndigheder og medlemmer
  • Oprettelse af en af faglig gruppe, der får til opgave at ensrette termer og definitioner, så fejlfortolkninger nedsættes
  • Opfølgning på fejl i pesticidkontrollerne
  • Arbejde for ensretning af termer og definitioner på etiketter, så fejl i sprøjtejournalerne minimeres
  • Understøttelse af rådgivningstjenesten
  • Udvikling af støtteordninger
  • Forskning i og udvikling hen imod anvendelse af alternativer til kemiske pesticider

Det er forventeligt, at branchen igen skal evaluere sin nye handlingsplan, og at der fortsat skal ske en opfølgning i henhold til den ny pesticidstrategi.

Pesticider
Spildevand
Miljø
Publikationer