img-4528-b

Oplæg til klima-skovfonden

I finansloven for 2020 blev der afsat 100 mio. kr. til oprettelsen af en skovfond, som skal understøtte klimaindsatsen. Miljø- og Fødevareministeriet har præsenteret en model for klima-skovfonden.

Klima-skovfonden skal give virksomheder og privatpersoner mulighed for at klimakompensere for deres udledninger i frivillige CO2-regnskaber ved at bidrage økonomisk til fonden. Bidragene er frivillige.

Fondens formål bliver at understøtte aktiviteter, som sikrer dokumenterede bidrag til reduktion i nettoudledningen af drivhusgasser i Danmark for at nå Danmarks målsætning om reduktion i udledningen af drivhusgasser på 70 procent i 2030 i forhold til 1990 og klimaneutralitet i senest 2050.

Fondens primære opgave vil være at finansiere skovrejsnings- og lavbundsprojekter for lodsejere/jordbrugere. Lodsejerne skal selv tilkendegive over for fonden, at de ønsker at stille arealer til rådighed for skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder.

Lodsejeren beholder ejerskabet til projektarealet, som pålægges servitutter om varighed m.v., som sikrer, at projektet fortsætter, hvis jorden skifter ejer. Der lægges således op til, at fonden ikke selv skal eje jord over længere tid.

Klima-skovfondens aktiviteter skal være en udvidelse i forhold til statens nuværende skov- og lavbundsindsats. Det nuværende finansieringsniveau til for eksempel statslig skovrejsning eller privat skovrejsning under det danske landdistriktsprogram fastholdes.

Ifølge oplægget skal fonden ledes af en selvstændig bestyrelse.

Klima
Skovtilplantning
Støtteordning