Opsamling på online møde om miljøforhold

Den 16. september afholdt Odense Kommune online møde for gartnerier og andre med interesse for kommunens arbejde med miljøforhold i væksthusgartnerierne. Mødet var en opfølgning på det fysiske møde i februar.

Godt 80 interesserede deltog i mødet, der var en opfølgning på første del af Odense Kommunes miljøkampagne, som foregik i foråret. Odense Kommune gav en opsamling på forårskampagnen, som handlede om affaldshåndtering i gartnerierne og en § 72-undersøgelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Desuden var der information om processen ved nedrivning af gamle væksthusarealer.

Præsentationen fra mødet vil blive eftersendt til alle de gartnerier, som var inviteret af kommunen. I selve præsentationen er der svar på, hvordan Odense Kommune har og vil håndtere deres kampagner nu og i fremtiden. Der kan findes relevante oplysninger om, hvad man skal være særlig opmærksom på som gartneri.

Kort opsummering af mødet

  • I efteråret starter den næste del af miljøkampagnen, som handler om det åbne/lukkede væksthus, samt hvad gartnerierne i den forbindelse skal være opmærksomme på.
  • Der skal altid ansøges om udledningstilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, uanset om der anvendes pesticider i gartneriet eller ej.
  • Affaldskampagnen er forløbet fornuftigt med god dialog med langt de fleste gartnerier.
  • Undersøgelsesbrevet om 72 §-undersøgelsen har givet anledninger til en del misforståelser om, hvad der forventes.
  • Nedrivning af gamle gartnerier sker i forløb med regionerne. Man skal være opmærksom på, at nedrivning kræver tilladelse fra ens kommune for at undgå en eventuel begyndende udledning af gamle pesticider.
  • På mødet var der desuden dialog om spildevands-/udledningstilladelser, proces og udfordringer i forbindelse med disse tilladelser.
  • Regnvandsbassin som en del af det lukkede væksthus blev også vendt. Odense Kommune er villig til at se på løsninger, der kan sikre, at regnvandsbassinet er lukket.
  • Gode råd fra både Odense Kommune og Dansk Gartneri: Sørg for at arbejde med en handlingsplan for dit gartneri. Tænk i relevante løsninger, og overvej tidshorisonter. Kontakt gerne en miljørådgiver, hvis der er brug for hjælp til udledningstilladelse, nybyg/ombyg/nedrivning af gartnerier m.m.
Miljø
Pesticider
Spildevand