Foto: Colourbox.com

Regeringens lovprogram for 2019-2020

Statsminister Mette Frederiksens åbningsredegørelse til Folketinget falder i to dele: en mundtlig del – åbningstalen – og en skriftlig del – regeringens lovprogram. Flere initiativer i lovprogrammet vil kunne få direkte betydning for gartnerierne.

Formålet med lovprogrammet er at give Folketinget et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik forventes at udmønte sig i.  

Lovprogrammet giver en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte forslag. Nedenfor er gengivet lovforslag og redegørelser, som kan få direkte betydning for gartnerierhvervet.

Lov om klima
Lovforslaget har til formål at indføre bindende delmål og bindende langsigtede klimamål. Forslaget vil indeholde mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Endvidere lægges op til, at Klimarådet skal bistå regeringen i at afgøre, hvilke reduktionsmål og virkemidler der sikrer, at Danmark lever op til Parisaftalens temperaturmål. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019.

Ændring af byggeloven
Lovforslaget har til formål at implementere en revision af bygningsdirektivet i dansk lovgivning om, at der i visse større bygningstyper skal etableres ladestandere og/eller forberedelse til ladestandere til elbiler. Endvidere skal der indføres krav om et minimum af ladestandere til elbiler i eksisterende erhvervsbygninger med mindst 20 parkeringspladser.

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning
Formålet med lovforslaget er at lukke de eksisterende fem støtteordninger til anvendelse af biogas for tilgang af nye støttemodtagere fra den 1. januar 2020 og at fastsætte individuelle lofter over støtteberettiget produktion. Der fastsættes samtidig specifikke kriterier for dispensation for anlæg, hvor der er foretaget væsentlige irreversible investeringer, og som er under etablering. Derudover indføres der hjemmel til, at der fremover kan stilles krav om kontrol af metanudslip fra biogasanlæg. Lovforslaget er en opfølgning på energiaftalen mellem alle Folketingets partier fra juni 2018.

Ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser
I henhold til biobrændstofloven skal der iblandes 5,75 pct. bæredygtige biobrændstoffer i alt brændstof til transportsektoren. I henhold til direktivet om vedvarende energi skal vedvarende energi udgøre mindst 10 pct. af energiforbruget i transportsektoren i 2020. Lovforslaget har til formål at sikre, at direktivforpligtelsen opfyldes ved, at iblandingsprocenten for bæredygtige biobrændstoffer hæves fra 5,75 pct. til 7,6 pct. – de resterende godt 2 pct. vil komme fra el til bane og vej.

Ændring af lov om varmeforsyning og forskellige andre love
Lovforslaget har til formål at indføre en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren. Reguleringen skal sætte rammerne for en fjernvarmesektor, der udvikler sig til gavn for forbrugerne, understøtter den grønne omstilling og teknologiudvikling samt sikrer en høj forsyningssikkerhed. Lovforslaget indfører blandt andet et loft over, hvor meget fjernvarmeselskaberne må opkræve hos forbrugerne, samt løbende effektiviseringskrav. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om regulering af fjernvarmesektoren mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra april 2016 og aftalen om økonomisk regulering af fjernvarmesektoren mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra juni 2017.

Ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energi besparelser i bygninger og ligningsloven samt ophævelse af en række love under Klima, Energi og Forsyningsministeriets område
Lovforslaget har til formål at etablere hjemmel til at yde støtte til energibesparelser i procesenergi i industri- og serviceerhverv, hjemmel til at kunne støtte energieffektiviseringer i bygninger samt hjemmel til at etablere en abonnementsordning til individuelle varmepumper i forbindelse med skrotning af oliefyr. Lovforslaget er en opfølgning på energiaftalen mellem alle Folketingets partier fra juni 2018.

Ændring af lov om varmeforsyning
Lovforslaget har til formål at indføre nye regler for udnyttelse af overskudsvarme ved en ændring af prisreguleringen for overskudsvarme. Lovforslaget er en opfølgning på energiaftalen fra juni 2018 og aftalen om øget udnyttelse af overskudsvarme fra marts 2019, begge mellem alle Folketingets partier.

Ændring af lov om vandforsyning m.v.
Lovforslaget har blandt andet til formål at forpligte kommunerne til at gennemgå alle statslige boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål med henblik på at vurdere behovet for beskyttelsesindsatser mod forurening med pesticider. Lovforslaget er en opfølgning på tillægsaftalen til aftalen om pesticidstrategi 2017-2021 mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra januar 2019.

Ændring af lov om kemikalier og ophævelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget
Formålet med forslaget er blandt andet at give miljøministeren mulighed for at fastsætte regler om, at landmænd får pligt til at dokumentere, at de anvender principperne om integreret plantebeskyttelse (de særlige IPM-principper), og give tilskud til ansøgeres gebyrbetaling i forbindelse med godkendelse af alternative bekæmpelsesmidler. Lovforslaget er blandt andet en opfølgning på tillægsaftalen til aftalen om pesticidstrategi 2017-2021 mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra januar 2019.

Ændring af landbrugsstøtteloven
Med lovforslaget bemyndiges ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling til at fastsætte krav om obligatorisk digital kommunikation via portalløsninger i forbindelse med høringer og afgørelsesbreve på områder, der ikke er omfattet af den eksisterende bemyndigelse. Hensigten er at stille krav om obligatorisk anvendelse af en særlig app til afgivelse af høringssvar i forbindelse med kontrol af overholdelse af regler, der danner grundlag for udbetaling af visse former for landbrugsstøtte.

Lov om planter og plantesundhed m.v.
Lovforslaget har til formål at skabe det nødvendige grundlag for gennemførelse af plantesundhedsforordningen (2016/2031) og kontrolforordningen for så vidt angår plantesundhed (2017/625) samt markedsdirektiverne for produktion og handel med planter. Samtidig indeholder lovforslaget bestemmelser om bekæmpelse og forebyggelse af hjemmehørende uønskede plantearter.

Ændring af lov om plantenyheder og flere andre love
Lovforslaget har til formål at indarbejde lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om sortsbeskyttelse i lov om plantenyheder.

Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love
Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed, således at bo- og gaveafgiften igen kommer til at være den samme for overdragelse af en erhvervsvirksomhed og andre aktiver. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2020.

Regeringens lovprogram for 2019-2020 kan i sin helhed læses på Statsministeriets hjemmeside.

Lovgivning