Rekordstort tilskud til privat skovrejsning

I dag åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgning om tilskud til privat skovrejsning. Ordningen er udvidet til at omfatte hele landet, og der er afsat hele 70 mio. kr. til ansøgningsrunden. Det er en fordobling i forhold til tidligere år.

Formålet med ordningen er at støtte etablering af skov på privatejede landbrugsarealer, som forbedrer vandmiljøet ved at reducere landbrugets udledning af kvælstof samt beskytter drikkevandsressourcerne eller – som noget nyt – binder kulstof.

Skovrejsningsprojekternes bidrag til CO2-lagringen vil fremover kunne indgå som et værktøj til at nå regeringens klimamålsætning. Udvidelsen af ordningens formål med kulstofbinding betyder samtidig, at ansøgninger, som kommer uden for de såkaldte kystvandsoplande, nu også kan imødekommes.

Ordningen er baseret på frivillig deltagelse, og ny skov, som etableres med tilskud, pålægges fredskovspligt efter skovloven. Støtten ydes både til anlæg og pleje af skov og til opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af kulturhegn.

Når pengene er fordelt, og træerne er plantet, vil der være mellem 2.000 og 2.500 hektar ny skov i det danske landskab. En miljøvurdering af ordningen viser, at der kan forventes en række positive virkninger på miljøet. Potentielle negative påvirkninger af befolkningen samt menneskers sundhed og kulturarv vurderes at være meget begrænsede.

Ansøgningsrunden for skovrejsningsordningen var planlagt til at løbe fra den 1. juli til den 31. august. Efter ønske fra flere interessenter har Landbrugsstyrelsen imidlertid valgt at forlænge ansøgningsperioden med en måned, så den nu løber fra den 1. juli til den 30. september.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020 og er 100 procent finansieret af EU.

Klima
Miljø
Skovtilplantning
Tilskudsordninger