Tættere på – grønne byer og en hovedstad i udvikling

Regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for at stille krav om bynatur og byhaver. På sigt kan det få stor betydning for byudviklingen i Danmark.

Regeringen har fremlagt et bypolitisk udspil ”Tættere på – grønne byer og en hovedstad i udvikling”, som tager sigte på at skabe et sundere bymiljø med renere luft, mere motion og flere grønne miljøer. De politiske forhandlinger om udspillet er på vej.

Virkemidlerne til at opnå renere luft er blandt andet mulighed for at forbyde ældre dieselbiler uden partikelfilter og gamle brændeovne. Regeringen vil desuden give kommunerne mulighed for at indføre såkaldte ”nulemissionszoner”, som er forbeholdt køretøjer uden forbrændingsmotor.

For gartnerierhvervet er det især glædeligt, at kommunerne fremover skal have bedre muligheder for at fastsætte en minimumsprocent for, hvor grønt et bestemt byområde skal være, og endda stille krav til kvaliteten af bynaturen og til vækstbetingelserne for beplantningen. Herudover skal kommunerne også kunne give midlertidige tilladelser til byhaver på arealer, som i en periode ligger ubenyttede hen.

I regeringens udspil til initiativer i hovedstadsområdet peges også på behovet for mere bynær skov. Regeringen foreslår derfor 50 mio. kr. afsat til statslig skovrejsning i hovedstadsområdet, som skal supplere den eksisterende skovrejsning, der sker i samarbejde med kommuner og forsyningsselskaber.

Regeringens udspil ”Tættere på – grønne byer og en hovedstad i udvikling” kan læses på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside

Miljø
Klima
Skovtilplantning
Planteskoler