Tilskud til PO’er under markedsordningen for frugt og grønt 2023

Med et udkast til en ny bekendtgørelse fastsætter Landbrugsstyrelsen de nødvendige bestemmelser for at administrere en ordning med støtte til strategiske planer, der udarbejdes af producentorganisationer for frugt og grønt.

Der er tale om en frivillig tilskudsordning under EU’s fælles markedsordning, hvor anerkendte producentorganisationer for frugt og grønt kan ansøge om tilskud.

Tilskudsordningens formål er at fremme produktionen og afsætningen af landbrugsbaserede fødevarer, herunder den økologiske og bæredygtige dyrkning af disse. Dette ud fra en overordnet målsætning om dels at fremme produktionen og afsætningen af frugt og grønt, dels at styrke den offentlige sundhed, og dels at reducere sektorens afledte miljø- og klimabelastning. 

Bekendtgørelsen er overordnet set en videreførelse af en eksisterende tilskudsordning, men ajourføres som følge af EU’s reviderede landbrugspolitik (CAP). De væsentligste ændringer i forhold til ordningens sidste runde er følgende:

  • Revideringer af krav til driftsprogrammer, herunder øgede krav til investeringer inden for indsatsområder for miljø og klima
  • Nationalt fastsat hjemmel til sanktioner i form af bortfald af tilskud, nedsættelse af tilskud og tilbagebetaling af uberettiget udbetalt tilskud
  • Afskaffelse af 5 procent fællesbidrag for investeringer foretaget på enkelte medlemmers bedrifter
  • Omfattende strukturelle ændringer i bekendtgørelsens kapitelinddeling
  • Inkorporering af sondringen mellem kriterier og krav: Kriterier skal være opfyldt for at være tilskudsberettigede, mens krav løbende skal opfyldes i tilskudsperioden
  • Ændringer er foretaget i Miljøpositivlisten i samarbejde med Aarhus Universitet 
  • Generelle rettelser og justeringer i bekendtgørelsens begrebsanvendelse og ordlyd.

Vejledningen til ordningen er fortsat under udarbejdelse og vil blive sendt i høring separat.

Der er afsat 66-80 mio. kr. til ordningen hvert år af de EU-midler, som Danmark modtager.

EU
PO
Lovgivning
Tilskudsordninger
Frugt og grønt
Miljø
Klima
Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren