Vedtægter

Læs seneste udgave af Dansk Gartneris vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 29. februar 2024 i Middelfart

Vedtægter for Dansk Gartneri 
§ 1  Navn, hjemsted 
§ 2  Formål
§ 3  Medlemmer 
§ 4  Bestyrelse, tegning m.v. 
§ 5  Udvalg 
§ 6  Sektorer, foreninger og udvalg
§ 7  Generalforsamling 
§ 8  Generalforsamlingsbeslutninger
§ 9  Ekstraordinær generalforsamling
§ 10  Kontingent
§ 11  Samarbejdsaftaler m.v.
§ 12  Udmeldelse, eksklusion
§ 13  Årsrapport
§ 14  Overskud, underskud, hæftelser
§ 15  Voldgift
§ 16  Foreningens opløsning
Ikrafttræden    

Vedtægter for Dansk Gartneri

§ 1 Navn, hjemsted

Foreningens navn er Dansk Gartneri. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

Stk. 1. at udgøre en samlet brancheorganisation for hele gartnerierhvervet.

Stk. 2. at varetage gartnerierhvervets erhvervspolitiske og økonomiske interesser.

Stk. 3. at fremme erhvervets interesser, for eksempel via faglige initiativer, drift af nyhedstjeneste, hjemmeside, nyhedsbrev m.v.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen optages:

 • A-medlemmer, der er stemmeberettigede og valgbare:
  1. Producenter samt virksomheder i Danmark, der producerer gartneriprodukter (blomster, grøntsager, frugt, blomsterløg, planteskoleplanter m.v.).
  2. Enkeltpersoner med tilknytning til erhvervet, som ikke er producenter.
  3. Leverandørmedlemmer, som leverer til erhvervet (både varer og ydelser).

 • B-medlemmer, der er stemmeberettigede og valgbare: Gartnerorganisationer.

 • C-medlemmer uden stemmeret:
  1. Personer i Danmark og udlandet, som ikke er producenter, og som ikke har stemmeret og er valgbare.
  2. Udenlandske producenter af gartneriprodukter, bortset fra producenter inden for planteskoleområdet.

§ 4 Bestyrelse, tegning m.v.

Bestyrelsen består af følgende 10-13 medlemmer:

 • 6 medlemmer fra prydplantesiden. De 6 medlemmer er formanden respektive næstformanden valgt af generalforsamlingen, 1 medlem udpeget af Danske Planteskoler og 4 medlemmer udpeget af Flora Dania.

 • 4 medlemmer fra frugt- og grøntsiden. Det tilstræbes, at medlemmerne vælges, således at de tre produktionsområder væksthusgrøntsager, frilandsgrøntsager og frugt/bær er repræsenteret i bestyrelsen, samt mulighed for et medlem valgt af salgsorganisationerne:
  1 medlem valgt af Dansk Gartneris generalforsamling til formand respektive næstformand i Dansk Gartneri.
  1-2 medlem(mer) udpeget af Væksthusgrøntsagssektoren repræsenterende væksthusgrøntsagsproduktionen.
  1-2 medlem(mer) udpeget af Frugt- og Grøntudvalget repræsenterende produktionen på friland.

 • Ved ovenstående valg til bestyrelsen i Dansk Gartneri tilstræbes, at regionerne Jylland, Fyn og Sjælland er repræsenteret.

 • De regionale kredse kan yderligere lade sig repræsentere med 1 medlem fra hver af de to kredse, Jylland og Sjælland.
 • Leverandørmedlemmer har mulighed for at lade sig repræsentere i bestyrelsen med 1 medlem. Gruppen af leverandørmedlemmer udgør et valgforum.

Bestyrelsens medlemmer skal være stemmeberettigede og valgbare i henhold til § 3.

Bestyrelsen eller formandskabet vælger Dansk Gartneris repræsentanter i råd, nævn og udvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden henholdsvis næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg og pantsætninger af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen antager foreningens daglige administrative leder og meddeler prokura.

§ 5 Udvalg

Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udarbejde forretningsorden for udvalgene.

§ 6 Sektorer, foreninger og udvalg

Stk. 1. Der kan oprettes landsdækkende sektorer for hovedkulturgrupperne:

A. Prydplanter, herunder snitblomster og blomsterløg.

B. Planteskoleplanter.

C. Væksthusgrøntsager, herunder champignon.

D. Frilandsgrøntsager, frugt og bær.

Ad. A Prydplantesektoren tegnes af Flora Dania.

Nye prydplantemedlemmer skal være medlem af såvel Dansk Gartneri som Flora Dania.

Ad. B Foreningen Danske Planteskolers medlemmer udgør sektoren inden for planteskoleplanter, idet samtlige medlemmer af Danske Planteskoler tillige er medlemmer af Dansk Gartneri.

Nye planteskolemedlemmer skal være medlem af såvel Dansk Gartneri som Danske Planteskoler.

Ad. C Væksthusgrøntsagssektoren tegnes af Væksthusgrøntsagssektoren.

Nye væksthusgrøntsagsmedlemmer skal være medlem af såvel Dansk Gartneri som Væksthusgrøntssektoren.

Ad. D Sektoren tegnes af Frugt- og Grøntudvalget.

Ovennævnte sektorer udgør et valgforum.

Medlemmerne opdeles endvidere i to regionale kredse således:

 • Dansk Gartneri Jylland.
 • Dansk Gartneri Sjælland.

Hver kreds omfatter – med undtagelse af medlemmer i Danske Planteskoler – alle inden for dens grænser boende medlemmer.

Stk. 2. Sektorer, kredse og foreninger kan vælge at være selvstændige juridiske og økonomiske enheder eller at være integreret i Dansk Gartneri som en afdeling med selvstændigt afdelingsregnskab og andel i kapitalkontoen.

Som integreret sektor, kreds og forening i Dansk Gartneri kan der opkræves særligt kontingent fastlagt af disse.

De enkelte integrerede sektorer, kredse og foreninger er økonomisk ansvarlige for deres egne aktiviteter.

Stk. 3. Vedtægter for integrerede sektorer, kredse og foreninger godkendes af bestyrelsen i Dansk Gartneri.

Stk. 4. Dansk Gartneri har ikke noget økonomisk eller juridisk ansvar for eksterne kredse eller sektorer.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste besluttende og bevilgende myndighed.

Alle Dansk Gartneris § 3-medlemmer, der er stemmeberettigede og valgbare, har adgang til foreningens generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på Dansk Gartneris hjemmeside og i nyhedsbrev til medlemmerne.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Følgende punkter skal optages på dagsordenen for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 
2. Beretning om foreningens virksomhed.
 
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport.
 
4. Fastlæggelse af budget for næste driftsår, herunder kontingenter.
 
5. Indkomne forslag.
 
6. Valg af foreningens formand samt næstformand.
 
7. Valg af statsautoriseret revisor.
 
8. Eventuelt.

Hvert § 3-medlem af Dansk Gartneri, der er stemmeberettiget og valgbar, kan ud over egen stemme også stemme med højst én fuldmagt fra et andet § 3-medlem af Dansk Gartneri, der er stemmeberettiget og valgbar.

Ved generalforsamlingens valg af foreningens formand og næstformand gælder følgende valgregler:

Formand og næstformand vælges hvert år blandt de medlemmer af Dansk Gartneri, der i henhold til § 3 er stemmeberettigede og valgbare. Formandskabet består af ét medlem repræsenterende prydplanter (potteplanter, snitblomster og planteskolekulturer) og ét medlem repræsenterende frugt og grøntsager.

Både formand og næstformand skal have tilknytning til gartnerierhvervet.

Forslag til kandidater til formand henholdsvis næstformand skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Såfremt der ikke inden den 1. februar er indsendt forslag til kandidater til formand henholdsvis næstformand, skal bestyrelsen foreslå kandidat(er). Liste over kandidater til valg udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Udtræder ét af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb, foretages nyvalg ved den førstkommende generalforsamling.

§ 8 Generalforsamlingsbeslutninger

Til ændringer i vedtægterne og foreningens opløsning kræves, at mindst 10 pct. af de stemmeberettigede § 3, A-medlemmer er til stede, og at forslaget får mindst to tredjedele flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer af Dansk Gartneri.

Får forslaget ikke simpelt flertal ved afstemningen, er det dermed bortfaldet, medens der, såfremt der ikke er mindst 10 pct. af de stemmeberettigede medlemmer til stede, og/eller forslaget alene opnår simpelt flertal, skal indkaldes til ny generalforsamling med 25 dages varsel, hvor forslaget da er gyldigt vedtaget, såfremt det opnår simpelt flertal uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Alle andre spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Skriftlig afstemning foretages altid ved vedtægtsændringer, foreningens opløsning og i øvrigt, når der stilles krav herom.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10 pct. af de stemmeberettigede og valgbare medlemmer af Dansk Gartneri forlanger det. Indkaldelse skal ske skriftligt inden fire uger efter modtagelse af begæring og med mindst tre ugers varsel på Dansk Gartneris hjemmeside og i elektronisk ugebrev.

§ 10 Kontingent

Grundkontingent og erhvervskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

De nærmere retningslinjer og regler for kontingenter, herunder opkrævning heraf samt medlemmernes oplysning om kontingentberegning, fastsættes af bestyrelsen.

§ 11 Samarbejdsaftaler m.v.

Stk. 1. Dansk Gartneri opfylder sit formål med at udgøre gartnerierhvervets brancheorganisation, blandt andet ved at indgå samarbejdsaftaler med foreninger, organisationer, sammenslutninger og selskaber m.v. inden for gartneri- og jordbrugserhvervet.

Samarbejdsaftalerne fastlægger arbejdsdeling, samarbejdsrelationer m.v., herunder de nærmere vilkår for opkrævning af kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen tegner Dansk Gartneri i forbindelse med de i stk. 1 nævnte samarbejdsaftaler.

§ 12 Udmeldelse, eksklusion

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden udløbet af oktober måned med virkning fra næste regnskabsårs begyndelse. Intet medlem kan ved udmeldelse, sletning eller eksklusion unddrage sig forholdsmæssig deltagelse i et eventuelt underskud ifølge det løbende års regnskab.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ved deres handlinger skader erhvervets interesser. Eksklusion kan af pågældende medlem appelleres til en ordinær generalforsamling til endelig afgørelse ved almindeligt stemmeflertal.

§ 13 Årsrapport

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Årsrapport opgøres i overensstemmelse med ordentlig regnskabsskik under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige afskrivninger.

Bestyrelsen udarbejder budget (jf. § 7).

§ 14 Overskud, underskud, hæftelser

Årets driftsoverskud henlægges til reservefond eller andre fonde eller overføres til næste regnskabsår.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser over for tredjemand.

§ 15 Voldgift

Tvistigheder mellem foreningen og dens medlemmer, mellem medlemmer indbyrdes i foreningsanliggender eller mellem foreningens organer indbyrdes afgøres ved voldgift.

Fra hver parts side vælges en voldgiftsmand, og disse to mænd afgør sagen. Den, som ønsker voldgift, skal ved anbefalet brev meddele den anden part dette og oplyse, hvem han vælger som sin voldgiftsmand. Hvis den anden part ikke inden 30 dage efter modtagelsen af opfordringen har valgt sin voldgiftsmand, er den første part berettiget til også at vælge den anden voldgiftsmand, og den afsagte kendelse vil desuagtet være afgørende for parterne.

Kan de to voldgiftsmænd ikke enes om afgørelsen, vælger de en opmand, som afgør striden sammen med voldgiftsmændene. Hvis voldgiftsmændene ikke kan enes om, hvem der skal være opmand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret.

§ 16 Foreningens opløsning

Forslag til foreningens opløsning skal fremsættes efter reglerne i § 7 og § 9 til forelæggelse på en generalforsamling og i øvrigt gennemføres i henhold til § 8.

Såfremt generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, tages samtidig stilling til fordeling af foreningens midler henholdsvis dækning af underskuddet.

Ikrafttræden

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. februar 2024 i Middelfart.

 • Ved ovenstående valg til bestyrelsen i Dansk Gartneri tilstræbes, at regionerne Jylland, Fyn og Sjælland er repræsenteret.