Import- og handelsforbud mod rynket rose

Miljøstyrelsen har fremlagt et forslag til en ændring af Naturbeskyttelsesloven, der skal gøre det muligt at oprette en række forbud mod invasive arter, som er uønskede i Danmark. Lovændringen indgår i Handlingsplan mod invasive arter fra 2017

Lovforslaget bemyndiger miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om forbud mod blandt andet indførelse, hold, transport, markedsføring, herunder handel samt dyrkning og udsættelse i naturen. Formålet er at forbygge eller begrænse en række ikke-hjemmehørende invasive arters skadelige effekt på den danske natur.

I bemærkningerne til lovforslaget er det fremhævet, at nogle invasive arter i dag er i frit salg samtidig med, at der bruges eller fremover vil skulle bruges mange ressourcer på at bekæmpe forekomsterne. Forbuddet vil betyde, at planteskoler ikke længere kan sælge de invasive arter, der er eller bliver omfattet af den nationale liste. Som konkrete eksempler kan nævnes rynket rose og glansbladet hæg, som optræder på den nationale liste.

Lovforslaget indeholder en mulighed for, at ministeren kan fastsætte en overgangsordning, der kan sikre, at for eksempel planteskoler i en begrænset periode under visse betingelser vil kunne afsætte et eventuelt restlager af arter på den nationale liste som led i en udfasning. Det er hensigten, at bestemmelsen skal benyttes for at begrænse tabene for de erhvervsdrivende.

I forbindelse med det lovforberedende arbejde har Danske Planteskoler/Dansk Gartneri gjort Miljøstyrelsen opmærksom på, at der bør ydes fuld erstatning, for de tab, som planteskolerne bliver påført ved et handelsforbud. Endvidere at sterile sorter af rynket rose dyrket på grundstammer, der ikke sætter rodskud, ikke vil kunne bidrage til spredning og invasivitet i de kystområder, hvor den nogle steder betragtes som problematisk.

Planteskoler