POLITISK AFTALE: Finansieringspakke for jordbruget

Regeringen har indgået aftale med Finansrådet, Realkreditforeningen og Landbrug & Fødevarer om en finansieringspakke for jordbruget. Hensigten med aftalen er at forbedre adgangen til kapital samt at styrke generationsskiftet.

For at fremme investeringerne etableres en investeringsfond, Dansk LandbrugsKapital (DLK) med en kapital på mindst 2 mia. kr. Fonden skal etableres som et samarbejde mellem danske pensionsselskaber, andre interesserede investorer og Vækstfonden. Staten indskyder 0,5 mia. kr. i fonden.

DLK vil kunne yde lån, herunder ansvarlige lån til jordbrugsvirksomheder og indskyde egenkapital i selskaber, der har til formål at udøve landbrugsvirksomhed. Desuden vil DLK kunne opkøbe hele ejendomme eller produktionsaktiviteter, herunder produktionsudstyr, med henblik på at forpagte dette ud med mulighed for tilbagekøb på markedsvilkår.

DLK etableres med en bestyrelse, der er udpeget af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra fondens investorer. Bestyrelsen vil sammen med den ansatte ledelse skulle udarbejde de nærmere retningslinjer for fondens virke.

Herudover vil Vækstfondens udlånsmuligheder blive lempet midlertidigt. Det vil ske ved at reducere kravene til pengeinstitutternes medfinansiering ved optagelse af vækstlån fra 50 pct. til 30 pct.