Mere bynær skov

Regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten har indgået en ny aftale, som skal sikre renere luft i byerne, rent drikkevand og mere bynær skov.

Aftalen betyder, at der i de kommende år vil blive afsat yderligere 50 mio. kr. til etablering af ny statslig bynær skov i hovedstadsområdet. Bevillingen fordeles med 5 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2023- 2025. Pengene vil blive afsat på de kommende finanslove.

Aftaleparterne forventer, at de ekstra penge til statslig skovrejsning vil kunne række til etablering af ca. 180-200 hektar ny statslig skov. Det skal ifølge aftalen prioriteres at etablere de nye skove på arealer, hvor potentialet for øget biodiversitet er størst, og hvor tilgængeligheden til grønne områder i dag er mindst.

Under coronakrisen har danskerne været ude i naturen som aldrig før, og særligt skovene er populære udflugtsmål.

Blandt de øvrige elementer i aftalen er følgende:

  • Sprøjteforbud: Parterne er enige om at sikre lovhjemmel til indførelse af et forbud mod sprøjtning med midler, der ikke er letnedbrydelige, på en række offentlige og private arealer, for eksempel veje, grus, stier, fortove, indkørsler, parkeringsarealer, terrasser. Forbuddet vil tidligst kunne få virkning fra 2023. Som et eksempel på et ikke letnedbrydeligt middel nævnes glyphosat.
  • Miljøzoner: De største kommuner får mulighed for at skærpe de nuværende miljøzoner med krav om partikelfiltre på dieselbiler.
  • Nulemissionszoner: Kommunerne får mulighed for at oprette zoner, hvor kun biler uden forbrændingsmotor har adgang.
  • Brændeovne: Kommunerne får mulighed for at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatser i områder med fjernvarme og naturgas.
  • Nationalt partnerskab for ren luft: Parterne er enige om at oprette et nationalt luftpartnerskab bestående af kommuner, Kommunernes Landsforening og andre centrale interessenter. Partnerskabets centrale rolle bliver at komme med forslag til konkrete tiltag, som kan begrænse luftforureningen i de større byer.

Læs hele den politiske aftale om ”Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling”.

Klima
Miljø
Skovtilplantning
Planteskoler