Foto: Colourbox.com

Ny lovgivning i 2018/2019

Regeringen har fremlagt et katalog over de lovforslag m.v., som regeringen forventer at fremsætte i det nye folketingsår. Her er en oversigt over de mest relevante for gartnerierhvervet.

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundloven gives i en mundtlig og en skriftlig del. I den skriftlige del gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutninger, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret, samt oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget.

Lovprogrammet indeholder blandt andet opfølgning på en lang række af de aftaler, som regeringen har indgået med Folketingets øvrige partier. Blandt de mest relevante lovinitiativer for gartnerierhvervet kan nævnes følgende:

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lovforslaget indebærer en ny forenklet lov om den aktive beskæftigelsesindsats, herunder færre og mere enkle regler for at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele landet.

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi og elforsyning
Formålet er at fastsætte det fremtidige grundlag for tilskud til elproduktion produceret ved afbrænding af biomasse. Derudover en række mindre ændringer af VE-loven og elforsyningsloven.

Lov om erhvervsfremme
Regionerne afskæres fra egen erhvervsfremmeindsats. I stedet etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet.

Ændring af udbudsloven
Formålet er at fastsætte krav om, at den ordregivende myndighed skal offentliggøre alle dele af evalueringsmetoden i forbindelse med offentlige udbud for at sikre øget gennemsigtighed og fjerne risikoen for favorisering.

Lov om anvendelse af gødning og næringsstoffer
Lovændringen skal bidrage til Danmarks opfyldelse af nitratdirektivet og vandrammedirektivet og er en opfølgning på aftalen om landbrugspakken fra 2015.

Ændring af lov om frø, kartofler og planter, lov om planteskadegørere og lov om plantenyheder
Initiativet har til formål at sikre de ændringer, der er nødvendige for at implementere EU's forordning nr. 2016/2031 (plantesundhedsforordningen) og forordning nr. 2017/625 (kontrolforordningen).

Ny ammoniakregulering
Lovforslaget har til formål at gennemføre indholdet af en kommende politisk aftale om en ny ammoniakregulering, såfremt en sådan aftale indgås med et indhold, der kræver lovændring.

Ændring af emballageafgiftsloven m.v.
Formålet er at gennemføre en række forenklinger og lempelser for både borgerne og virksomhederne, blandt andet ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier.

Ændring af lov om afgift på el
Formålet er at nedsætte elvarmeafgiften og den almindelige elafgift.

Afgifts- og erhvervspakke
Lovforslaget har blandt andet til formål at understøtte bosættelse i yderområder, ligesom forslaget indeholder en række afgiftskompensationer. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2019.

Ejendomsvurderingsloven
Formålet er at sikre de nødvendige tiltag, for at der med det nye ejendomsskattesystem kan foretages mere retvisende ejendomsvurderinger, som kan danne grundlag for beskatning af fast ejendom.

Ejendomsskattelov
Lovforslaget har til formål at gennemføre en ny ejendomsskattelov, der fra 2021 skal erstatte den gældende ejendomsværdiskattelov og ejendomsskattelov, herunder en rabatordning for nuværende boligejere, en stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme og en permanent indefrysningsordning for ejerboliger.

Ændring af lov om forsøgsordning med cannabis
Med lovforslaget foreslås en særskilt tilskudsordning til cannabisprodukter. Desuden bemyndiges sundhedsministeren til blandt andet at fastsætte regler for eksport af danskdyrket cannabisbulk.

Blandt redegørelserne til Folketinget kan fremhæves følgende:

  • Redegørelse om regeringens indsats for en mindre byrdefuld implementering af erhvervsrettet EU-regulering (maj 2019)
  • Klimapolitisk redegørelse (december 2018)
  • Energipolitisk redegørelse (april 2019)
  • Redegørelse om erhvervsfremme og -støtte 2019 (maj 2019)

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2018/2019 kan læses i sin helhed på Statsministeriets hjemmeside.

Lovgivning