Nye regler skal fremme overskudsvarme

En ny politisk aftale skal øge udnyttelsen af overskudsvarme ved at forenkle reglerne og reducere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme.

Den nye aftale om overskudsvarme indeholder en ny prisregulering af overskudsvarme og mulighed for, at virksomheder kan opnå afgiftsfritagelse, hvis de indgår i en energieffektiviseringsordning. Aftalekredsen bag klimaaftalen for energi og industri fra 2020 indgik den 7. september 2021 en opfølgende aftale om fremme af overskudsvarme. 

Ny prisregulering af overskudsvarme
Med lovforslaget foreslås det at forenkle de nuværende regler for udnyttelse af overskudsvarme. Helt konkret foreslås en administrativt simpel prisregulering, hvor prisen på overskudsvarme frit kan forhandles, så længe den holdes under et prisloft. Prisloftet indrettes, så det afspejler den pris, som fjernvarme­selskabet skulle betale, hvis de i stedet investerede i et andet varmeproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi.

Prisreguleringen medfører, at virksomheder, der leverer overskudsvarme, slipper for at indsende priser og budgetter relateret til overskudsvarmen til Forsyningstilsynet. Små overskudsvarmeleverancer fra for eksempel supermarkeder undtages helt prisregulering, fordi der indføres en bagatelgrænse på 0,25 MW. Der vil være mulighed for at opnå et individuelt prisloft, hvis prisloftet ikke afspejler de lokale forhold, ligesom det er muligt at fastlåse loftet i en periode.

Sammen med prisreguleringen træder en ny ensartet overskudsvarmeafgift i kraft. Overskudsvarmeafgiften ændres fra 33 procent af det samlede vederlag for overskudsvarmen til en fast afgift på 25 kr./GJ.

Virksomheder kan opnå afgiftsfritagelse ved at indgå i en energieffektiviseringsordning
Derudover indebærer lovforslaget, at virksomheder, der indgår i Energistyrelsens energieffektiviseringsordning, kan opnå fritagelse for overskudsvarmeafgiften af den del af overskudsvarmen, der leveres fra virksomheden. Det svarer til en lempelse på 25 kr./GJ. Ordningen indebærer, at virksomheder løbende gennemfører energigennemgange og rentable energieffektiviseringer af overskudsvarme med en tilbagebetalingstid på op til fem år. Det sikrer en effektiv udnyttelse af fossile brændsler.

Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022. Kravene til energigennemgange og gennemførelse af energieffektiviseringer vil fremgå af Energistyrelsens kravspecifikation, som forventes offentliggjort i fjerde kvartal af 2021. Energistyrelsen forventer ligeledes at afholde et informationsmøde for virksomheder i fjerde kvartal af 2021.

Energistyrelsen har sendt lovforslaget, der udmønter aftalen, i høring med frist for kommentarer den 6. oktober 2021.

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse om aftalen om overskudsvarme.

Energi
Klima
Lovgivning