Foto: Colourbox

Reform af EU's landbrugspolitik

Kommissionen har fremlagt et forslag til EU's landbrugspolitik i perioden 2021-2027. Forslaget er startskuddet til forhandlinger, hvor EU's medlemsstater i Rådet skal nå til enighed med Europa-Parlamentet om en reform af landbrugspolitikken.

EU-Kommissionen ønsker med forslaget at forenkle den fælles landbrugspolitik, give medlemsstaterne mere indflydelse, sikre en mere modstandsdygtig jordbrugssektor i Europa og øge landbrugspolitikkens miljø- og klimaambitioner.

Medlemsstaterne skal som noget nyt udarbejde strategiske planer for, hvordan medlemsstaten har til hensigt at opfylde EU's overordnende økonomiske, miljømæssige og sociale målsætninger ved anvendelsen af både direkte betalinger og landdistriktsprogrammet. Medlemsstaten får mulighed for at flytte 15 pct. af landbrugsstøtten mellem direkte betalinger og landdistriktsudvikling.

Små og mellemstore bedrifter, som udgør størstedelen af EU's landbrugssektor, og hjælp til unge jordbrugere vil komme i første række. Små og mellemstore bedrifter vil modtage mere støtte pr. hektar end tidligere, og medlemslandene skal afsætte mindst 2 pct. af de direkte betalinger til at hjælpe unge jordbrugere med at etablere sig.

De direkte betalinger til store jordbrug nedsættes fra og med 60.000 euro, og der fastsættes et loft på 100.000 euro pr. bedrift. Omkostninger til arbejdskraft skal tages fuldt ud med i beregningerne.

De direkte betalinger skal være betinget af øgede miljø- og klimakrav. Medlemslandene vil kunne tilbyde økoordninger, som er mere vidtgående end de obligatoriske standarder og krav. Mindst 30 pct. af den nationale tildeling til landdistriktsprogrammerne skal anvendes til miljø- og klimaforanstaltninger, og mindst 40 pct. af den fælles landbrugspolitiks samlede budget forventes at bidrage til klimaindsatsen.

I tillæg til muligheden for at overføre 15 pct. mellem søjlerne vil medlemslandene få mulighed for at overføre yderligere 15 pct. fra de direkte betalinger til landdistriktspolitikken til klima- og miljøforanstaltninger uden krav om national medfinansiering.

Den fælles landbrugspolitik skal bygge på de nyeste teknologier og innovationer. Kommissionen foreslår derfor et budget på 10 mia. euro til forsknings- og innovationsprojekter inden for fødevarer, landbrug, landdistriktsudvikling og bioøkonomi. Desuden skal indsatsen øges for at sikre digitaliseringen af landområderne.

Kommissionen håber på en hurtig politisk vedtagelse af både det overordnede EU-budget og de sektorspecifikke forslag. Det vil sikre, at EU-midlerne kan skabe resultater i praksis så hurtigt som muligt, og at jordbrugerne får den nødvendige sikkerhed og forudsigelighed for at kunne drive deres virksomhed og træffe beslutninger om investeringer.
EU
Landdistriktsprogrammet
Støtteordning