Tillægsaftale til pesticidstrategien blev aftalt i aftes

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om en ny tillægsaftale til pesticidstrategien, som skal sikre drikkevandet mod pesticider.

Tillægsaftalen indeholder følgende elementer:

1. Sprøjteforbud i boringsnære beskyttelsesområder
Der må ikke længere sprøjtes i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det er områder omkring drikkevandsvandboringer, der er kendetegnet ved, at der er kort afstand til boringen, og at der kan være øget risiko for forurening med pesticider. BNBO er opgjort omkring 5.500 boringer til almene vandforsyninger. Det samlede BNBO-areal er knap 22.000 ha, hvilket svarer til 219 km2 eller ca. to gange Samsøs størrelse. Marker udgør ca. 9.500 ha eller 43 pct. af det samlede BNBO-areal.  Med aftalen pålægges kommunerne over de næste tre år at gennemgå BNBO for at sikre drikkevandet ved opkøb af jord eller brug af lokale sprøjteforbud. Lodsejerne kompenseres for tabt indtægt, og udgifterne betales af vandforbrugerne. Det vil føre til en lidt højere vandregning – ca. 8-12 kr. om året for en gennemsnitlig husstand.  Har kommunerne ikke sikret BNBO tilstrækkeligt inden for tre år, indføres et generelt sprøjteforbud. 

2. Screening af drikkevandet for flere stoffer
Der skal screenes for flere pesticider i drikkevandet og afgøres, om der er behov for nye stoffer i grundvandsovervågningen og boringskontrollen. For flere hundreder stoffer sættes der allerede i år gang i en screening. For andre skal der udvikles nye testmetoder. Regeringen har på finansloven afsat 9 mio. kr. om året til arbejdet i 2019-22. Viser screeningerne, at nogle stoffer er udbredt i grundvand over kravværdien, kan det gøres obligatorisk for vandværkerne at teste for de stoffer i drikkevandet.

3. Forbud mod salg af koncentrerede pesticider til private
Der indføres et forbud mod salg af stort set alle koncentrerede pesticider til private. Koncentrerede midler med en lav risiko – for eksempel pelargonsyre – vil stadig kunne købes. Private vil desuden fortsat kunne købe klar til brug-midler, der sikrer korrekt dosering og mindsker risiko for spild og hudkontakt.

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2020. Derefter vil køb af de koncentrerede pesticider kun være lovligt for personer, der er autoriseret som professionelle brugere af pesticider som minimum til anvendelse af ryg- og håndsprøjte.

4. Indsatser for at fremme bæredygtig anvendelse af pesticider
Målet er at mindske brugen af pesticider og dermed risikoen for, at ukrudt og skadedyr udvikler resistens. Indsatsen styrkes med 5 mio. kr. årligt i tre år i 2020-2022. Der er samlet blevet afsat 21,6 mio. kr. Der indføres et krav om, at landmænd skal dokumentere, at de følger IPM-principperne om godt landmandskab. En ny resistenshandlingsplan skal bidrage til at forebygge resistens, herunder se på sædskifte m.m. Partnerskabet for sprøjte- og præcisionsteknologi styrkes, så flere projekter kan igangsættes.

Pesticider
Miljø
Lovgivning